Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1335 (2012-2013)
Innlevert: 16.05.2013
Sendt: 21.05.2013
Besvart: 24.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hva er status og framdrift for det videre arbeidet med de gjenstående elementene i endringer i politiregisterloven, i oppfølgingen av Stortingets vedtak om implementering av datalagringsdirektivet?

Begrunnelse

Stortinget har fattet vedtak om implementering av EUs datalagringsdirektiv. Grunnlaget for dette vedtaket er også nedfelt i en avtale mellom Arbeiderpartiet og Høyre her på Stortinget. Fra Høyres side etterlyser vi en fullbyrdelse av denne avtalen. Særlig ønsker vi en tilbakemelding om status og framdrift når det gjelder avtalens punkt 6, 7 og 8.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Datalagring er et viktig redskap i politiets arbeid med å avdekke, etterforske og straffeforfølge alvorlig kriminalitet. Arbeidet med å forberede lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre datalagringsdirektivet har derfor høy prioritet.
I samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet har Samferdselsdepartementet for tiden på høring forslag til regler om fordeling av kostnader knyttet til lagring av trafikkdata, om uthenting av data i nødsituasjoner, og enkelte øvrige elementer. Etter forslaget skal reglene tas inn i ekomloven. Høringsfristen er 7. juni 2013. Det arbeides for at alle nødvendige endringer i lov og forskrift for å få gjennomført datalagringsdirektivet i norsk rett skal kunne tre i kraft 1. januar 2014. Selve lagringsplikten er i høringssaken foreslått å skulle gjelde fra 1. januar 2015. Med en slik løsning vil ekomtilbydere ha ett år på å tilpasse seg de krav som lagringsplikten medfører. Det tas sikte på å fremme proposisjon for Stortinget til høsten.
Ved behandlingen av Prop. 49 L (2010-2011) la flertallet til grunn at politiregisterloven og endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett) skal tre i kraft samtidig. Politiregisterloven er utformet slik at loven gir anvisning på overordnede prinsipper, mens detaljreguleringen skal skje i forskrift. Departementet arbeider med forskriftsverket med sikte på at politiregisterloven med tilhørende forskrift skal tre i kraft innen utgangen av 2013.
Politiregisterloven med forskrift krever tekniske tilpasninger i politiets IT-løsninger og infrastruktur. Det vil derfor være behov for overgangsregler. Prop. 114 L (2012-2013), som er til behandling i Stortinget, inneholder forslag til hjemmel for slike overgangsregler. Overgangsregler er under utarbeidelse.