Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1348 (2012-2013)
Innlevert: 22.05.2013
Sendt: 22.05.2013
Besvart: 29.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Innebærer lovforslaget i Prop. 152 L (2013-14) at man i politivedtektene kan fastsette et stort geografisk område i en kommune, som foreslått i Oslo, som definert område der pengeinnsamling ikke kan finne sted, og at dette kan gjelde sammenhengende gjennom store deler av året?

Begrunnelse

I Prop. 152 L (2013-14), endringer i politiloven, åpnes det for at man i de lokale politivedtektene kan regulere pengeinnsamling på offentlig sted, herunder tid og sted for den som vil samle inn penger på offentlig sted til egne eller andres formål. Dette innebærer også at det for nærmere definerte områder kan fastsettes at pengeinnsamling ikke er tillatt, eller at det bare kan utøves i et nærmere definert tidsrom. Det fremgår videre at politiet må kunne sette som vilkår at pengeinnsamlingen ikke skal finne sted på nærmere definerte, sterkt beferdede steder.
Forslaget skaper mange uavklarte spørsmål, som det overlates til kommuner og lokalt politi å ta stilling til.
Et eksempel på dette har man for tiden i Oslo. Der er det foreslått at man i de kommunale politivedtektene skal sette som vilkår at pengeinnsamling ikke kan finne sted mellom 1.mai og 1. oktober i et større geografisk område: Innenfor Ring 2, på og ved all kollektivtrafikk, utenfor kjøpesentre og ved privatboliger.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Erfaringene, særlig fra Oslo, viser at tigging i noen tilfeller utøves under forhold som er spesielt belastende for allmennheten og næringsvirksomhet i området. Det foreligger derfor et behov for å kunne gripe regulerende inn overfor særskilte ordensmessige utfordringer. Dette er bakgrunnen for forslaget i Prop. 152 L (2013-14).
Forslaget i proposisjonen går ut på at kommunene gjennom politivedtektene kan fastsette vilkår for tigging, eller at kommunene gir politiet adgang til å fastsette slike vilkår. Vilkårene må være begrunnet i ordensmessige forhold.
En kommune må kunne angi i sitt vedtak begrensninger på visse geografiske områder eller tidspunkter. Det er naturlig at det er dialog mellom kommunen og politiet om hvilke områder som berøres. Momenter som kan ha betydning for vurderingen er blant annet om det er tale om områder med stor ferdsel, områder hvor ansamling av tiggere utgjør et ordensproblem og om det er hensiktsmessig ut fra den konkrete ordensmessige situasjon i kommunen. I noen kommuner vil tid- og stedregulering være aktuelt innenfor svært begrensede områder, mens i andre kommuner vil det også kunne vurderes større geografiske områder dersom ordensmessige forhold tilsier det. Avgrensinger som i praksis vil gjelde en hel kommune eller hele den bebygde del av en kommune må imidlertid sies å være i strid med intensjonen i dette lovforslaget. Forslaget hjemler ikke et generelt tiggerforbud i kommunen.
Både sted- og tidforbud kan gjøres gjeldende for deler eller hele året så lenge det er ordensmessige grunner til det.
Det tilligger Politidirektoratet og godkjenne endringer i kommunale politivedtekter. Jeg legger til grunn at direktoratet vil være tilbakeholdne med å overprøve de vurderinger som gjøres av lokale folkevalgte og lokalt politi, så langt dette er ordensmessig begrunnet og har tydelige avgrensninger.
Departementet legger til grunn at i kommuner som benytter seg av lovhjemmelen, skal det være tilrettelagt for grunnleggende humanitære tiltak, enten initiert av kommunen selv eller av frivillige organisasjoner. Dersom slike tiltak ikke er tilrettelagt, kan godkjenning av tid- og stedregulering trekkes tilbake.