Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1349 (2012-2013)
Innlevert: 22.05.2013
Sendt: 22.05.2013
Besvart: 29.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Er det mulig å gjennomføre begge prosjektene ved Eidsvoll stasjon ved sammenhengende drift, og hvis det er mulig, er departementet og Jernbaneverket enig i at det er en god idé?

Begrunnelse

Jernbaneverkets prosjekt for bygging av nytt vendespor på Eidsvoll stasjon er nylig igangsatt. Det er også planlagt et prosjekt for nytt spor for den såkalte «Dal-pendelen» - også på Eidsvoll stasjon - for å få de togene som i dag snur på Dal til å gå til Eidsvoll. For at disse togene skal kunne gå til Eidsvoll, trengs et nytt spor på Eidsvoll stasjon. Det vil i forbindelse med vendesporprosjektet planlegges slik at sporet for "Dal-pendelen" kan realiseres på et senere tidspunkt, men selve byggingen av dette sporet skal ikke gjennomføres i denne omgang. Fra lokalt hold er det imidlertid ønskelig at begge prosjektene gjennomføres ved sammenhengende drift, når en først er i gang med anleggsarbeider ved Eidsvoll stasjon. Alternativt må en rigge ned alt anleggsutstyr, for så å rigge opp igjen på et senere tidspunkt.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Generelt sett er det selvsagt en god ide å få til en samlet utbygging på ett og samme sted for å utnytte ressursene. Dette forutsetter imidlertid at de aktuelle tiltakene er planlagt og vedtatt gjennomført innenfor samme tidsrom. Samordningseffekten er god dersom man allerede fra starten av, har planlagt at de aktuelle tiltakene skal gjennomføres i en og samme kontrakt.
Status for Eidsvoll stasjon er ifølge Jernbaneverket at det foreligger en vedtatt reguleringsplan for stasjonen som sikrer areal for en eventuell plattform og tilhørende spor for å trekke Dalpendelen til Eidsvoll.
Tiltakene som nå gjennomføres på Eidsvoll stasjon er meget høyt prioritert, og er en forutsetning for å dele Intercity-pendelen mellom Skien og Lillehammer i tilknytning til nytt togtilbud i Østlandsområdet. Hensikten med vendesporet er å legge til rette for at to tog i timen kan vende på Eidsvoll stasjon. For at den nye ruteplanen skal fungere, vil det være tre tog samtidig på stasjonen, dvs. ett ankommende tog, ett avgående tog samt ett ventende tog på vendesporet. I tillegg skal de to ytterste sporene (spor 3 og spor 4 mot Vorma) forlenges for å gjøre det mulig å kjøre godstrafikken nordfra over til Hovedbanen utenom plattformområdet. Tiltakene på Eidsvoll stasjon skal være klare til ruteendring i desember 2014. Jernbaneverket opplyser at er ikke mulig å utvide kontrakten på Eidsvoll stasjon for et så omfattende arbeid i etterkant, uten ny utlysning, jf. anskaffelsesregelverket.
Planarbeidet som hittil er gjennomført for å snu Hovedbanetogene (Dalpendelen) inne på Eidsvoll stasjon må betraktes som en ”mulighetsstudie”. Hovedhensikten har vært å sikre fremtidig areal, samt at det nye vendesporet ikke ødelegger for en senere utvidelse. I den nye ruteplanen blir togtilbudet fra Eidsvoll stasjon langs Gardermobanen svært godt, med fire tog i timen i rushtid fra desember 2014. I fremtiden vil ferdigstillelse av dobbeltspor og nytt togtilbud til Hamar legge til rette for en annen utnyttelse av sporkapasiteten på Eidsvoll stasjon. Det kan bli færre tog som vender på Eidsvoll. I denne sammenhengen må det gjennomføres nye kapasitetsvurderinger for å sikre en fremtidsrettet mulighet for å snu Hovedbanetogene. Det er derfor mange problemstillinger som må drøftes videre før endelig løsning er avklart i dette spørsmålet.