Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:1350 (2012-2013)
Innlevert: 22.05.2013
Sendt: 23.05.2013
Besvart: 05.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): På hvilken måte vil finansministeren sikre at Norge følger opp sine EØS-forpliktelser slik at utlån til små og mellomstore bedrifter i Norge blir underlagt de reglene som EU-forordningen tilsier og som vil gjennomføres i landene rundt oss?

Begrunnelse

Små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i norsk næringsliv. Over 99 prosent av bedriftene i Norge har 100 ansatte eller færre. Når nye bedrifter etableres og eksisterende bedrifter utvikler seg, skapes og opprettholdes arbeidsplasser. Små og mellomstore bedrifter er således viktige bidragsytere til verdiskapingen i Norge og til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i hele landet. Det er derfor av avgjørende betydning å sørge for gode rammebetingelser for de små og mellomstore bedriftene.
En av de største utfordringene for næringslivet er tilgang til kapital, bl.a. gjennom lån fra bankene. Som følge av nye og strengere kapitalkrav faller nå bankenes utlån til næringslivet. Det kan få store konsekvenser på sikt dersom dette er en vedvarende utvikling.
Som del av EUs forordning om nye kapitalkrav – som Norge plikter å rette seg etter – er det tatt inn en bestemmelse som skal stimulere bankene til å yte kreditt til små og mellomstore bedrifter. Dette er låntagere som i særlig grad vil kunne rammes når bankene som følge av strengere krav til egenkapital strammer inn sin utlånspraksis.
Små og mellomstore banker har ikke på samme måte som større bedrifter et alternativ i obligasjons- og sertifikatmarkedet.
Forordningens regel er at risikovekten for små og mellomstore bedrifter med lån mindre enn 1,5 million euro, skal multipliseres med en faktor på 0,7619.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Europakommisjonen la i 2011 fram forslag til et direktiv og en forordning for bl.a. å gjennomføre i EU-retten de såkalte Basel III-anbefalingene om nye kapital- og likviditetskrav for banker og andre kredittinstitusjoner. Den 27. februar 2013 ble det oppnådd politisk enighet i EU om hovedinnholdet i disse to nye rettsaktene, som samlet omtales som CRD IV-regelverket. Europaparlamentet vedtok rettsaktene 16. april 2013. Det er ventet at Rådet snart vil treffe tilsvarende vedtak. Rettsaktene er EØS-relevante.
Regjeringen la 22. mars i år fram en proposisjon for å gjennomføre forventede EØS-regler som svarer til de forventede EU-reglene i CRD IV om selve kapitalkravene, jf. Prop. 96 L (2012–2013) om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.). Proposisjonen inneholder også forslag til hjemler for å fastsette forskrifter som gjennomfører de nærmere kravene som ventes å følge av de nye EU-reglene.
Som stortingsrepresentanten viser til, inneholder Europaparlamentets forordningsvedtak av 16. april 2013 en særskilt bestemmelse om kapitalkrav på utlån til små og mellomstore bedrifter. Etter artikkel 476a i Europaparlamentets versjon av forordningen skal kapitalkrav på utlån til små og mellomstore bedrifter – slik små og mellomstore bedrifter er definert i kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF – multipliseres med 0,7619 (fotnote). Henvisningen til kommisjonsrekommandasjonen innebærer bl.a. en øvre grense for låntakerbedriftenes årlige omsetning på 50 mill. euro. Er utlånet ikke sikret med pant i boligeiendom, får multiplikatoren etter Europaparlamentets tekst anvendelse bare dersom banken ikke låner ut mer enn 1,5 mill. euro til den enkelte låntaker.
Artikkel 476a i Europaparlamentets versjon av CRD IV-forordningen er plassert sammen med en rekke overgangsbestemmelser. Etter artikkel 476a skal Europakommisjonen senest tre år etter at forordningen har trådt i kraft rapportere til Europaparlamentet og Rådet om virkningene av bestemmelsen, og eventuelt fremme et nytt lovforslag. I fortalen til Europaparlamentets forordning står det bl.a. følgende om artikkel 476a i punkt 26a:

«The limited amount of alternative sources of funding has made EU SMEs even more sensitive to the impact of the banking crisis. It is therefore important to fill the existing funding gap for SMEs and ensure an appropriate flow of bank credit to SMEs in the current context. Capital charges for exposures to SMEs should be reduced through the application of a supporting factor equal to 0.7619 to allow credit institutions increase lending to SMEs.»

Begrunnelsen gjenspeiler den økonomiske situasjonen i EU, der gjenopphentingen etter finanskrisen fremdeles går sakte. Det ser ut til å kunne bli utfordrende for mange banker i EU å oppfylle de nye kapitalkravene som skal fases inn. I Norge er situasjonen annerledes. Bankene er solide og har god inntjening, og aktiviteten i norsk økonomi er høy. Regjeringen har derfor gått inn for å innføre de nye kapitalkravene noe tidligere i Norge enn det som følger av gjennomføringsfristene i EUs regelverk og Baselkomiteens anbefalinger. Slik vil vi bidra til at bankene bygger opp kapitalen i gode tider, når det er relativt lett å styrke soliditeten.
CRD IV-regelverket er som nevnt ikke endelig vedtatt i EU. Hvorvidt artikkel 476a i Europaparlamentets versjon av CRD IV-forordningen skal gjennomføres i Norge, vil avhenge av om bestemmelsen blir del av det endelige CRD IV-regelverket og av eventuelle tilpasninger som blir gjort når rettsaktene inntas i EØS-avtalen.

------------------------------

Fotnote: 1) Det vil si at kapitalkravet reduseres med 23,81 pst., som er bevaringsbufferens andel av summen av det ordinære kapitalkravet på 8 pst. og bevaringsbufferkravet på 2,5 pst.