Skriftlig spørsmål fra Allan Johansen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1351 (2012-2013)
Innlevert: 22.05.2013
Sendt: 23.05.2013
Besvart: 30.05.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Allan Johansen (FrP)

Spørsmål

Allan Johansen (FrP): I en artikkel i Avisa Nordland den 27.03.2013, fremkommer det at lærlingene på Bodø hovedflystasjon ikke får jobb i Bodø etter at læretiden er over. Lærlingene må, i følge artikkelen, flytte til Ørland for å få kontrakter. Lærlingene uttrykker videre at de da søker seg over i andre jobber. Dette skjer samtidig som det er personellmangel ved stasjonen.
Ser statsråden utfordringer knyttet til lærlingenes situasjon og Forsvarets behov i denne sammenheng?

Begrunnelse

Forsvaret har utfordringer knyttet til vedlikeholdskapasiteten for dagens F-l6, og mister dyktig personell som følge av beslutningen om nedleggelse av Bodø som hovedflystasjon. Rekrutteringen av nytt personell er avgjørende for å sikre vedlikeholdskapasitet for våre F-l6 og kommende F-35.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forsvaret er den statlige institusjonen i landet med flest lærlinger. Både Forsvaret og sivilsamfunnet har nytte av dette. Som lærling i Forsvaret er man ikke automatisk sikret ansettelse i sektoren etter fagutdanning. Forsvarets lærlinger vil imidlertid bli prioritert ved ansettelse av nytt personell.
Forsvaret tilbyr lærlingeutdanning innenfor om lag 30 fagområder. Den geografiske lokaliseringen av lærestedene er ikke nødvendigvis sammenfallende med der behovet for faglært kompetanse er størst. Dette medfører at noen lærlinger må påberegne å flytte til et annet distrikt etter endt fagutdanning.
Luftforsvaret skal foreta omfattende omstillinger i tiden som kommer. I juni 2012 vedtok Stortinget blant annet oppretting av én hovedbase for kampfly på Ørland flystasjon, og nedleggelse av Bodø hovedflystasjon. Som en viktig del av forberedelsene til innføring av det nye kampflyet F-35 skal vedlikeholdskapasiteten bygges opp på Ørland. Dette får naturlig nok konsekvenser for personellet, inkludert lærlingene.
Befalsutdannede lærlinger utgjør rekrutteringsgrunnlaget til militære flyteknikere. Forsvaret opplyser at Luftforsvaret ønsker å ansette denne kategorien lærlinger etter endt utdanning. Forsvaret opplyser videre at Luftforsvaret planlegger å tilby fast ansettelse på Ørland til alle fra Bodø som har fått fagbrev innen flyteknikk i år. Luftforsvaret planlegger for tiden ikke med å gi fast ansettelse til flyteknisk personell i Bodø.
Jeg forstår at den enkelte lærling kan oppleve å stå overfor krevende veivalg. Samtidig er jeg trygg på at Forsvaret også i fremtiden vil ivareta kompetansen som de unge representerer på en god og helhetlig måte.