Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1352 (2012-2013)
Innlevert: 22.05.2013
Sendt: 23.05.2013
Besvart: 03.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Selv om regjeringen foreslo å øke bevilgningene til å styrke grensekontrollen i revidert nasjonalbudsjett 2013, så fant man ikke midler til å styrke bemanningen knyttet til grensekontroll ved TRD lufthavn Værnes. I dag er Nord-Trøndelag politidistrikt nødt til å avgi personell fra nærliggende regioner, dette går ut over ordinær beredskap og politiets forebyggende arbeid for å skape et trygt lokalmiljø.
Hvilke deler av politiets forebyggende arbeid mener statsråden skal nedprioriteres i Nord-Trøndelag?

Begrunnelse

Det vises til tidligere skriftlig spørsmål, jf. Dokument nr. 15:635 (2012-2013), hvor undertegnede tok opp den lave bemanningssituasjonen i Nord-Trøndelag politidistrikt, og at dette går ut over det å kunne sikre en forsvarlig god grensekontroll ved Trondheim Lufthavn Værnes. Den gang svarte justisministeren at hun forventet at politimesteren i Nord-Trøndelag fordeler ressursene slik nødvendige oppgaver på lufthavnen løses på en tilfredsstillende måte.
Undertegnede har på nytt mottatt informasjon fra Politiets Fellesforbund Nord-Trøndelag som viser at bemanningssituasjonen er kritisk, en dekningsgrad på 1,38 polititjenestemenn per 1 000 innbygger i fylket, bekrefter dette. Den lave bemanning medfører at det fortsatt er en utfordring å kunne drive en forsvarlig god grensekontroll ved Trondheim Lufthavn Værnes. I tillegg er det fortsatt slik at NT Politidistrikt er nødt til å avgi personell fra nærliggende regioner.
Det at justisministeren forventer at politimesteren i Nord-Trøndelag fordeler ressursene slik at nødvendige oppgaver på lufthavnen løses på en tilfredsstillende måte forutsetter etter undertegnedes syn, at man må ha tilgjengelig ressurser å fordele. I dag er situasjonen slik at dette ikke er tilfellet uten at det da går utover ordinær beredskap og politiets forebyggende arbeid for å skape et trygt lokalmiljø, samt forhindre at kriminalitet inntreffer.
Slik situasjonen er i dag, og uten ekstra "øremerkede" midler til bemanning for å gjennomføre grensekontroll på Trondheim Lufthavn Værnes, blir politiet stilt ovenfor det dilemma at man må nedprioritere spaning og forebyggende arbeid, hva gjelder f.eks. omsetning og bruk av narkotika i ungdomsmiljøene. Politiets tilbakemelding til undertegnede er at politiets klare krav til beredskap og lokal forankring tilsier at man ikke kan oppbemanne Værnes på ordinære midler, slik statsråden forventer i sitt tidligere svar, da dette vil gå på bekostningen av hverdagsberedskapen. Med tanke på at regjeringen ikke er villig til å øke bevilgningene til Nord-Trøndelag politidistrikt vil undertegnede utfordre statsråden på om hun mener det er forsvarlig og god beredskap og nedprioritere det forebyggende arbeidet, og videre vil undertegnede be statsråden konkret om å peke på hvilke sider av politiets arbeid i Nord-Trøndelag som bør nedprioriteres.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er politimesterens ansvar å forvalte politidistriktets samlede ressurser på en helhetlig og best mulig måte slik at de mange oppgavene som påhviler distriktet blir ivaretatt. Det vil i perioder måtte innebære at ressurser omfordeles.
Politidirektoratet tildeler politidistriktet en årlig budsjettramme. Man er herunder kjent med at politiarbeidet på Værnes lufthavn innebærer utfordringer for politidistriktet. Direktoratet opplyser at det har tillit til at politimesteren gjennom sin disponering av ressursene søker å løse politioppgavene i distriktet i samsvar med gjeldende resultatmål.