Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1353 (2012-2013)
Innlevert: 22.05.2013
Sendt: 23.05.2013
Besvart: 29.05.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvilket handlingsrom har landets kommuner i praktiseringen av Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger, i relasjon til å tillate bruk av for eksempel idrettsforeningers flagg fra kommunale flaggstenger i kommunen under idrettsarrangementer?

Begrunnelse

Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger regulerer flagging på eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer, eller bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner. Hovedregelen er at kun det norske eller det samiske flagget eller godkjent by-, kommune- eller fylkesflagg kan benyttes. Det er også anledning til å flagge med et fremmed lands flagg ved siden av det norske.
Flagging er en måte å markere store begivenheter for et lokalsamfunn. Symbolikken er sterk. Og flagging kan styrke følelsen av samhold og lokal identitet.
Det kan synes som om praktiseringen av den ovennevnte loven er ulik rundt om i landet. Uten at dette har skapt nevneverdige problemer eller debatter, fordi en lokal tilpasning i hovedsak ivaretar respekten både for lovens intensjon og for lokalsamfunnets ønske om positiv markering.
Samtidig er kommunene opptatt av riktig lovfortolkning. Drammen er et eksempel på dette. Her ønsker man å legge til rette for bruk av flagg og bannere under store idrettsbegivenheter av nasjonal karakter, hvor byens idrettslag kan benytte sine flagg på kommunale flaggstenger. Dette må i så fall tolkes inn under det handlingsrommet loven gir kommunene.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Lov 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunenes offentlige bygninger forbyr at det på eller fra kommunenes offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, brukes andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget eller by-, kommune- eller fylkesflagg som er godkjent av Kongen. Overtredelse av forbudet kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder. Etter forskrift 6. juli 1933 nr. 3 om adgang til i særlige tilfelle å benytte et fremmed lands flagg ved siden av det norske flagg på kommunale bygninger, kan et fremmed lands flagg heises ved siden av Norges flagg på slike bygninger og eiendommer som forbudet gjelder for, når dette av hensyn til internasjonal høflighet finnes ønskelig. Det er ikke gjort andre unntak fra forbudet i lov 29. juni 1933 nr. 2. Det er heller ikke åpnet for at det kan gis dispensasjon fra forbudet i enkelttilfeller. Kommunene kan dermed ikke tillate flagging i strid med forbudet i forbindelse med idrettsarrangementer eller ved andre anledninger. Loven må imidlertid tolkes slik at forbudet for eksempel ikke vil omfatte et kommunalt eid fotballstadion eller annet idrettsanlegg når det er leid ut til en fotballklubb eller et idrettslag.