Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1359 (2012-2013)
Innlevert: 23.05.2013
Sendt: 24.05.2013
Besvart: 04.06.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden umiddelbart stanse den pågående seismikkskytingen og samarbeide med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet om faglig forsvarlige tidsvinduer det kan drives seismikkskyting, og hvordan vil statsråden forsikre seg om at aktiviteten ikke bryter med naturmangfoldlovens bestemmelser?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller er blitt kontaktet av Samarbeidsrådet Nord, som er et samarbeidsorgan for Fiskarlaget Midt-Norge, Nordland Fylkes Fiskarlag, og Fiskarlaget Nord. De viser til at det foregår seismiske undersøkelser N 70 o til N 72 o, utenfor Troms vest og Finnmark. Områdene er åpnet av oljedirektoratet til tross for advarsler fra Havforskningsinstituttet. Deler av dette området utgjør et viktig område for torskegyting og loddegyting, og i tillegg er deler av området i drivbanen for torskeegg og larver gytt lenger sør og som skal opp til Barentshavet. Larver og yngel har ikke samme evne til å stikke av fra lydkildene som stor fisk, og i følge Havforskningsinstituttet kan lydenergien fra seismisk aktivitet drepe larver og yngel i nærheten av luftkanonene og gjøre skade på hørsel, nyrer, hjerte og svømmeblære. Det er dokumentert at fiskeegg og larver tar skade av trykkbølgene av seismikkanonene, og det er stor enighet internasjonalt innen havforskningsmiljøene. Havforskningsinstituttet har også foreslått flere forskningsprosjekter for å øke kunnskapen blant annet om påvirkninger på gytevandring og gyting
Havforskningsinstituttet har frarådet at det drives seismiske undersøkelser i deler av området av hensyn til både gyting og gytevandring for torsk og lodde. Det er slik at torskeegg og larver driver i gjennom områder med seismikkskyting, og vi kan risikere at en hel årgang nord-østarktisk torsk og lodde blir kraftig redusert. Flere fiskearter er avhengig av et vellykket gyteresultat og er nå inne i en meget sårbar periode.
Når natur er truet har myndighetene en plikt til å vurdere tiltak etter Naturmangfoldloven, og i loven kommer det klart frem at det bør legges et føre var prinsipp til grunn der det mangler kunnskap, og at det i alle offentlige beslutninger så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Ingen andre enn staten kan drive petroleumsvirksomhet uten tillatelse etter petroleumsloven. Dette betyr at alle som skal samle inn seismikk som ledd i petroleumsvirksomhet, må ha tillatelse etter petroleumsloven. Slik gis bare for områder som Stortinget har åpnet for petroleumsvirksomhet.
Senest fem uker før undersøkelsesaktivitet starter, skal rettighetshaver sende opplysninger om undersøkelsen til Oljedirektoratet (OD), Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet (HI) og Forsvarsdepartementet. På bakgrunn av de innsendte opplysningene kommer myndighetene med rådgivende tilbakemeldinger innenfor sine fagområder. For å inkorporere hensynet til levende ressurser og fiskeriaktivitet på best mulig måte, vil Fiskeridirektoratet således uttale seg om eventuell fiskeriaktivitet og HI om fiskeriressurser, for eksempel gyting. Gjennom denne kunnskapsinnhentingen fra faginstitusjonene, ivaretas prinsippene i naturmangfoldloven om at offentlige beslutninger så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om blant annet effekten av tiltaket. OD videreformidler en samlet tilbakemelding fra myndighetene, og rettighetshaver foretar justeringer i sine planer i tråd med tilbakemeldingen.
Den aktuelle innsamlingen som Skei Grande viser til (undersøkelse FP13) ble meldt inn i tråd med systemet beskrevet ovenfor. HI frarådet aktivitet i deler av det innmeldte området ut fra hensynet til gyteperioder for torsk og lodde. OD formidlet frarådningen til rettighetshaver. Til tross for frarådingen fra HI gjennomførte rettighetshaver undersøkelsen uten justeringer i enkelte av de områder aktivitet var frarådet. Da OD ble kjent med dette, påla OD med hjemmel i petroleumsloven rettighetshaver å stanse undersøkelsen i disse områdene med umiddelbar effekt.
Faglige råd fra HI tillegges stor vekt i saksbehandlingen, og jeg forventer at rettighetshavere på norsk sokkel lojalt følger de tilbakemeldinger myndighetene kommer med.
Sameksistens mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen er et viktig mål for myndighetene, og respekt for hverandres arbeid er en forutsetning for sameksistens og godt samarbeid. Basert på kunnskap og god planlegging ligger forholdene til rette for fortsatt god sameksistens mellom de to næringene.