Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1360 (2012-2013)
Innlevert: 23.05.2013
Sendt: 24.05.2013
Besvart: 03.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil justisministeren bidra til at det tas initiativ til mer brannfaglig forskning, flere professorater og en styrking av utdanning i brannfaget på masternivå, slik at vi blir bedre brannfaglig rustet i Norge?

Begrunnelse

De siste årene har det ikke blitt satset på kunnskapsutvikling innen brannfaget i Norge. Per i dag finnes det ca. tre årsverk ved Høgskolen Stord/Haugesund, hvor det utdannes branningeniører (bachelornivå), samt et 20 % professorat ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU - hvor det tilbys to kurs i brannfag til mastergradsstudenter.
Det finnes altså ikke noen komplett utdanning på masternivå innen brannfag i Norge. Til sammenligning tilbyr både universitetene i Lund og Luleå i Sverige brannutdanning på master- og doktorgradsnivå.
Undertegnede er kritisk til dette, da det blant annet gjør det svært vanskelig å rekruttere personer med brannkompetanse til stillinger innen risikovurdering og forskning.
Et annet problem er at kunnskapsinstitusjonene mangler finansiering til å delta i standardiseringsarbeid. Det store antallet branner med "ukjent årsak" - over 40 % av boligbrannene - er en tankevekker i så måte, og illustrerer behovet for mer kompetanse i tillegg til Politiets eksisterende kapasitet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Utvikling av kunnskap, kompetanse og forskning innen det brannfaglige området er viktig.
Jeg viser til NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer, som ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet 28. februar 2012. Innføring av ny utdanningsmodell for personell i brannvesenet vil kunne øke den brannfaglige kompetansen og legge forholdene til rette for økt forskning som følge av et generelt høyere utdanningsnivå blant personellet. NOUen foreslår bl.a. en lederutdanning på høyskolenivå. Gjennomføring av en slik modell vil innebære både en styrking av utdanningen på masternivå og styrking av det vitenskapelige miljøet innen faget.
Utvalgets rapport har vært på bred høring og er nå til behandling i departementet.
Jeg kan opplyse om at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har inngått en samarbeidsavtale med SINTEF NBL as om forskning og utvikling, som har til hensikt å legge forholdene til rette for gjennomføring av prosjekter for allmenn nytte innen brannfaglige områder, og å fremme den faglige utviklingen av SINTEF NBL as.
Ellers vil jeg opplyse at det bl.a. er et brannfaglig undervisningsmiljø på doktorgradsnivå ved Høyskolen Stord Haugesund (HSH) og et mastergradstudie i Bergen innen teknisk sikkerhet, som omhandler sikkerhet i forbindelse med gassutslipp, brann og eksplosjon.