Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1362 (2012-2013)
Innlevert: 23.05.2013
Sendt: 24.05.2013
Besvart: 28.05.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Avgiften på kjæledyrfôr var, når den ble innført, øremerket en veterinærordning for smådyr. Denne ordningen ble raskt endret, uten evaluering, og mot smådyreiernes ønske, og en ny ordning som også involverte landbruksdyr ble innført. Jeg kan ikke se noen grunn til at kjæledyreierne fortsatt skal betale en ekstraavgift hvis ikke midlene fortsatt øremerkes tiltak til smådyr.
Vi statsråden vurdere å øremerke inntektene fra foravgiften til dyrevernorganisasjoner og Mattilsynets dyrevernarbeid?

Begrunnelse

Vi har en kjæledyrskatt i Norge som svært få er kjent med. Foravgiften ble innført for å dekke utgifter til en veterinærordning tilpasset smådyr, og ble derfor akseptert. Øremerkingen er fjernet for mange år siden, men selve avgiften er av ukjent begrunnelse opprettholdt. På et seminar hvor blant annet Mattilsynet deltok fremkom det at det ikke er bevilget øremerkede midler i budsjettet til å betale for oppstalling/midlertidige fosterhjem til dyr som tas fra eiere som følge av mishandling eller vanskjøtsel. Mattilsynet som er ansvarlig for å sikre dyrevernet er derfor avhengig av at frivillige organisasjoner tar i mot dyr uten at de får dekket sine reelle utgifter. Dette er organisasjoner som i stor utstrekning må klare seg på innsamlede midler og frivillig innsats. Det er stort forbedringspotensial i dyrevernarbeidet, og mye av begrensingene ligger i at det ikke bevilges nok penger. Det er behov for å styrke budsjettene med midler som kan bedre informasjon- og holdningsarbeidet, forbygge dyretragedier ved å styrke tilsynsordningen og avsette øremerkede midler til oppstalling/fosterhjem til dyr som tas fra eierne. De frivillige organisasjonene er viktige bidragsytere i dyrevernarbeidet, og bør få dekket sine utgifter når de stiller seg til rådighet for Mattilsynet.
I følge Mattilsynet blir dyr avlivet når de tas fra eiere hvis de ikke finner gratis oppstalling eller gratis midlertidige fosterhjem. Det kan ikke kalles godt dyrevern når Mattilsynet, som skal beskytte dyr mot overgrep ikke har midler til annet enn å avlive dyrene. Slik jeg ser det er det mange gode grunner til å styrke dyrevernet, og at det vurderes om foravgiften som kjæledyreierne fortsatt betaler øremerkes tiltak som retter seg mot dyr, og da spesielt mot kjæledyr.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Med virkning fra 1. januar 2012 ble sektoravgiftene i matforvaltningen avviklet, jf. Prop. 1 S (2011-2012) fra Landbruks- og matdepartementet og Stortingets behandling av denne. Avgiften på fôr til selskapsdyr var én av en rekke avgifter som da ble avviklet.