Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1366 (2012-2013)
Innlevert: 24.05.2013
Sendt: 24.05.2013
Besvart: 07.06.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har prisverdig bidratt med tiltak som har økt utvinningsgraden på norsk sokkel, samt økt incentivene til å utnytte marginale oljefelt. Regjeringens forslag til endringer i petroleumsskatten har gjort at mange, deriblant Petoros administrerende direktør, frykter at man vil få motsatt effekt - redusert virksomhet på marginale felt og lavere utvinningsgrad.
Deler statsråden bekymringene som reises fra fagfolkene i statens eget oljeselskap?

Begrunnelse

På Petoros nettsider står det at adm. dir. Kjell Pedersen uttaler:

"Derfor er det fare for at den foreslåtte skatteendringen kan få negative virkninger på videreutviklingen av felt som er tidskritiske å få til nå."

Pedersen er særlig bekymret for at en slik endring kan komme til å ramme investeringer for å sikre de store gjenværende verdiene i de modne feltene.

"Vi har med stigende uro sett at det høye aktivitetsnivået både på norsk sokkel og internasjonalt gjør det mer utfordrende å få lisenspartnerne til å prioritere tidskritiske tiltak for å sikre reservene og ta ut potensialet for økt utvinning i de store modne feltene. Denne skatteendringen vil slå mest negativt ut for større løsninger som gir høyere utvinning, men som krever mer kapital."

Regjeringens forslag til skatteendring er ikke et bidrag for å sikre slike beslutninger, men kan tvert i mot virke negativt, mener Petoro-sjefen. Han har tidligere pekt på beslutningen i sommer om den videre utviklingen av Snorre feltet, som en test på investeringsviljen i modne felt.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Økt utvinning fra eksisterende felt er et av de viktigste områdene for å oppnå god ressursforvaltning og sikre høye inntekter til fellesskapet. Dette ble behørig omtalt også i oljemeldingen. Vi har nå i en årrekke sett gevinsten av å få ut mer ressurser av feltene som følge av teknologisk utvikling og økte priser. Samtidig er det viktig å holde kostnadene nede, enten det er for nye investeringer eller i driften av feltene.
Den justeringen i de investeringsbaserte fradragene for petroleumsprosjekter som regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett vil, alt annet likt, føre til en noe lavere lønnsomhet for selskapene ved investeringer i nye prosjekter i petroleumssektoren. Men også etter justeringen vil det være et investeringsvennlig skatteregime for prosjekter på norsk kontinentalsokkel. Dette vil også gjelde for prosjekter for økt utvinning.
Departementet vil følge utviklingen på sokkelen nøye framover. Dette for å sikre at viktige prosjekter for økt utvinning og forlenget levetid går framover.