Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1367 (2012-2013)
Innlevert: 24.05.2013
Sendt: 24.05.2013
Besvart: 11.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har foreslått endringer i oljeskatten. Enkelte rød-grønne politikere hevder det vil redusere aktiviteten på norsk sokkel, som virkemiddel for å kjøle ned en overopphetet oljenæring i konkurranse med fastlandsindustrien. Andre hevder aktivitetsnivået vil holde seg uendret men kanskje stimulere til sterkere kostnadskontroll.
Hva er finansministeren intensjon om aktivitetsnivået som følge av skatteendringer - skal de være uendret eller kjøles ned?

Begrunnelse

Forslaget fra regjeringen i RNB om å endre friinntekten for oljeselskapene har skapt stor usikkert både i oljenæringen og i det politiske miljø vedrørende hvilke effekter vi kan forvente oss som følge av forslaget.
I regjeringens begrunnelse for forslaget står det at «Endringen i friinntekten fører til at oljeselskapene bærer en større del av kostnadene ved investeringene selv. Mer av risikoen for overskridelser legges på selskapene. Det vil bidra til økt kostnadsbevissthet. Det vil fortsatt være et investeringsvennlig skatteregime på sokkelen.» Rasjonale bak forslaget er med dette å forstå som at det skal føre til økt kostnadsbevissthet. Ingen andre begrunnelser oppgis. Dette bekreftes også av statssekretær Kjetil Lund i et ordskifte på mikrobloggetjenesten Twitter, der han på direkte spørsmål fra undertegnede oppgir at intensjonen ikke er å bidra til færre prosjekter på norsk sokkel.
Representanter for akademia, norsk oljenæring, enkelte rødgrønne politikere og statens eget Petoro, er av en annen oppfatning. Selv regjeringen ga inntrykk av at skatteskjerpelsene for oljenæringen handlet om å kjøle ned aktiviteten for å motvirke todelingen av norsk økonomi. Generelt pekes det på at forslaget kan føre til færre prosjekter, og at forslaget spesielt vil ramme prosjekter for økt utvinning og produksjon av marginale felt. Noen aktører ser på dette som negativt for oljenæringen, andre ser på det som gunstig for å hindre den såkalte todeling av norsk økonomi.
Det hadde vært nyttig om regjeringen avklarte hva som er intensjonen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringens forslag om redusert friinntektssats innebærer at selskapene må bære en større del av kostnadene ved investeringer selv. Det vil bidra til økt kostnadsbevissthet og mer av risikoen for overskridelser legges på selskapene. Endringen vil føre til at skattegrunnlaget på sokkelen bedre samsvarer med faktisk overskudd fra virksomheten. Det vil fortsatt være et investeringsvennlig skatteregime på norsk sokkel, og skattesystemet vil ikke hindre gjennomføringen av prosjekter som er lønnsomme før skatt. Aktivitets- og investeringsnivået på norsk sokkel forventes fortsatt å være høyt.
Imidlertid kan redusert friinntekt føre til justering av prosjekter slik at kapitalbruken kan gå noe ned. Økt kostnadsbevissthet kan ha betydning for hvordan selskapene forholder seg til kostnader og risiko, og gjennom det redusere faren for overskridelser. At kostnadsbevisstheten for kapitalbruk på sokkelen øker, kan også virke dempende på todelingen av norsk økonomi.
Det foreslås en overgangsregel for investeringer som er omfattet av plan for utbygging og drift (PUD) eller plan for anlegg og drift (PAD) mottatt i Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013. Overgangsregelen gjelder også for investeringer som er omfattet av søknad om fritak for eller skriftlig underretning (søknad) om vesentlig avvik fra PUD eller PAD mottatt i OED før 5. mai 2013. Overgangsregelen gjelder likevel bare kostnader som er pådratt senest i året for produksjonsstart for petroleumsforekomsten eller driftsstart for innretningen. Anslagsvis vil noe under halvparten av avskrivbare investeringer være omfattet av overgangsregelen i 2014. Andelen vil gradvis reduseres over tid.