Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1370 (2012-2013)
Innlevert: 27.05.2013
Sendt: 28.05.2013
Besvart: 04.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvordan vil statsråden beskrive dagens situasjon i fengslene, er den i tråd med vedtatte planer fra 2008?

Begrunnelse

Daværende Justisminister Storberget presenterte stortingsmelding 37 om kriminalomsorg "Straff som virker", ved Oslo fengsel 26.september 2008. Tilstede var også statsrådene Tora Aasland, Magnhild Meltveit Kleppa og Trond Giske.
FrPs medlemmer i Justiskomiteen har fra ansatte i Kriminalomsorgen fått gjentatte bekymringsmeldinger. Kriminalomsorgen virker å være underbudsjettert og flere fengsler har måtte ta med seg ett merforbruk fra forrige budsjettår, som har gjort ressurssituasjonen prekær.
Mange fengsler sliter økonomisk og man ser seg nødt til å benytte mye ufaglært arbeidskraft for å få daglige skift/turnuser til å gå opp.
Videre ser vi at antall voldshendelser mot ansatte har økt, en utvikling vi tar svært alvorlig. Vi mener at stortingsmeldingen i for lite grad blir fulgt opp og ønsker derfor statsrådens svar på hvorfor det nå har gått snart 6 år med flertallsstyre, uten at viktige problemområder har blitt løst.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen har, som lovet i Soria Moria-erklæringen, styrket kriminalomsorgen betydelig. Siden 2006 er bevilgningen økt med over to mrd. kroner, blant annet til økt kapasitet, mer bemanning og bedre innhold i straffegjennomføringen.

1) Kapasitet

Det er opprettet 657 nye fengselsplasser, og innføring av straffegjennomføring med elektronisk kontroll har gitt en kapasitetsøkning tilsvarende 237 plasser. I perioden fra 2007-2012 er det etablert 13 rusmestringsenheter med til sammen 148 plasser.

2) Bemanning og innhold

Siden 2011 er det tilsatt 27 tilbakeføringskoordinatorer som gjennom styrket samarbeidet med andre etater, som helsetjeneste, skole, NAV mv. skal gjøre tilbakeføring til samfunnet lettere. Det er et mål at alle innsatte skal ha et aktivitetstilbud. Derfor har vi blant annet sørget for at Oslo fengsel åpner et nytt aktivitetsbygg i 2013.
Kapasitetsutvidelsene har ført til raskere iverksettelse av straff og varetekt. Samtidig har større politikraft økt behovet for fengselsplasser, både til varetekt og til domssoning. Domssonere og varetektinnsatte sitter også lengre en tidligere. Dette gir et stort press på kapasitetsutnyttelsen, som hittil i år har ligget på over 96 pst. Høy kapasitetsutnyttelse gir mindre fleksibilitet i den daglige fengselsdriften og gir tilsatte en mer krevende arbeidshverdag.
Bruken av vikarer uten etatsutdanning i kriminalomsorgen er høy. For å gjøre alle tilsatte bedre rustet til å håndtere konfliktsituasjoner er det bl. a. satt i gang opplæring av vikarer i bruk av tvangsmidler. Etatsutdannet personell er imidlertid viktig for å sikre en god straffegjennomføring i tråd med ambisjonene i St. meld. nr. 37 (2007-2008). For å styrke bemanningen har Regjeringen har sørget for ekstra klasseopptak til den toårige etatsutdanningen. Disse vil bli uteksaminert i 2015.
Regjeringen arbeider målrettet for å møte utfordringene i kriminalomsorgen, og for å utvikle norsk straffegjennomføring i tråd med ambisjonene i Stortingsmeldingen.