Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1374 (2012-2013)
Innlevert: 27.05.2013
Sendt: 28.05.2013
Besvart: 03.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Flere, blant annet Redd Barna, har tatt til orde for at det er unaturlig skille at overgrep mot barn mellom 14 og 16 år straffes mildere enn overgrep mot barn under 14 år.
Hva er statsrådens oppfatning av dette aldersskillet og er hun innstilt på å vurdere forandringer?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Dette innebærer at det er straffbart å ha seksuell omgang med barn under 16 år. Det innebærer også at barn under 16 år ikke kan gi straffriende samtykke til seksuell omgang.
I straffeloven skilles det imidlertid mellom overgrep mot barn under 14 år og barn mellom 14 og 16 år. Strafferammene for seksuell omgang med barn under 14 år er videre enn for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. I tillegg er det satt en minstestraff på tre år der den seksuelle omgangen var samleie og fornærmede er under 14 år.
I straffeloven 2005 er all seksuell omgang og kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år definert som voldtekt av barn, jf. straffeloven 2005 § 299. I Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) fremgår det at flere av betraktningene som lå bak endringen har relevans også for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, men at de veier tyngre i saker om barn under 14 år. Det ble derfor foreslått å begrense karakteristikken voldtekt til overgrep mot denne gruppen. Justiskomiteen ga sin tilslutning til forslaget, jf. Innst. O. nr. 73 (2008 – 2009) punkt 7.2, og lovforslaget ble deretter vedtatt av Stortinget, jf. Besl. O. nr. 88 (2008–2009).
Regjeringen har nå på høring forslag om å gjennomføre tilsvarende endringer i gjeldende straffelov. I sin høringsuttalelse til dette forslaget har Redd Barna kommet med synspunkter på skillet mellom overgrep mot barn over og under 14 år.
Mitt viktigste anliggende er å sikre at overgrep mot barn slås hardt ned på. Bakgrunnen for skillet mellom barn over og under 14 år er et ønske om å markere at overgrep mot barn under 14 år er særlig alvorlig. Dette betyr selvsagt ikke at overgrep mot barn mellom 14 og 16 år ikke er alvorlig. Det kan imidlertid være andre forhold som typisk gjør seg gjeldende i slike saker enn i saker som berører yngre barn, og som innebærer at bl.a. bestemmelsen om minstestraff ikke passer like godt. Når det er satt en minstestraff for samleie med barn under 14 år, er dette et uttrykk for at en slik straff stort sett alltid er relevant i slike saker. I saker om samleie med barn mellom 14 og 16 år, er straffutmålingen i større grad overlatt til rettens skjønn. I tilfeller der fornærmede så vidt har fylt 14 år eller snart fyller 16 år, vil dette kunne vektlegges ved straffutmålingen. Det er også slik at bestemmelsen om seksuell omgang med barn under 16 år, fortsatt vil kunne anvendes sammen med voldtektsbestemmelsen, der dette er relevant. I slike tilfeller blir strafferammen høyere.
Vi vil se på innspillet fra Redd Barna som ledd i arbeidet med å følge opp endringsforslagene i høringsnotatet.