Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1375 (2012-2013)
Innlevert: 27.05.2013
Sendt: 28.05.2013
Besvart: 06.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I et hett boligmarked har flere, blant annet Forbrukerrådet, tatt til orde for at budfristen blir utvidet. Konkret er det foreslått at budfristen bør utvides med et ekstra døgn sammenlignet med dagens situasjon. Det relativt store antallet tvister i eiendomsoverdragelser kan tyde på at dagens ordning ikke gir god nok tid til å foreta tilstrekkelige vurderinger i kjøpsprosessen.
Hvordan stiller finansministeren seg til et slikt forslag?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Bestemmelsen i eiendomsmeglingsforskriften om minste akseptfrist for bud som formidles av eiendomsmegler ble innført med virkning fra 1. januar 2007. Fristen var opprinnelig 24 timer etter siste annonserte visning. Den såkalte 24-timersregelen førte imidlertid til at budrunder ofte foregikk på kveldstid, noe som blant annet gjorde det vanskelig for eiendomsmegler å kontrollere om kjøpers finansiering var i orden.
Etter at bestemmelsen hadde vært i kraft en stund, ba departementet i brev 4. desember 2007 Finanstilsynet om å vurdere den i lys av erfaringer fra tilsyn. Departementet presiserte at reguleringen måtte videreføre hensynet til at forbrukere skal gis tilstrekkelig tid til å områ seg i en kjøpssituasjon.
På denne bakgrunn utarbeidet Finanstilsynet et høringsnotat 26. mars 2008 med utkast til endring av bestemmelsen, slik at minste akseptfrist for bud som formidles gjennom eiendomsmegler, skulle være kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning.
Departementet sendte forslaget på alminnelig høring 2. april 2008, med høringsfrist 4. juli 2008. Forslaget ble støttet av et flertall av høringsinstansene. Barne- og familiedepartementet, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet mente imidlertid at fristen burde være lengre.
Etter en gjennomgang av høringsuttalelsene og en avveining av de ulike hensynene som gjør seg gjeldende, herunder hensynet til at forbrukere skulle gis tilstrekkelig tid til å områ seg, endret departementet bestemmelsen i samsvar med høringsutkastet. Endringen trådte i kraft 1. juli 2010.
Jeg mener det ikke er tilstrekkelig grunn til å vurdere dette spørsmålet på nytt nå.