Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1379 (2012-2013)
Innlevert: 28.05.2013
Sendt: 29.05.2013
Besvart: 04.06.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvor mange fedre er det som pr. 30. mai 2013 ikke har rett til å ta ut foreldrepenger, og hva er årsaken til at regjeringen ikke ønsker å gi alle fedre mulighet til å ta ut foreldrepenger?

Begrunnelse

Far tjener opp rett til foreldrepenger hvis han er yrkesaktiv. Han har altså selvstendig opptjeningsrett. Han kan imidlertid ikke ta ut foreldrepenger hvis ikke mor har opptjent rett til foreldrepenger og heller ikke går ut i aktivitet etter fødselen. Fedre uten opptjening til foreldrepenger får dermed ingenting. I flere valgkamper har stortingspolitikere både fra SV og Ap gått ut med krav om at fedre skal opptjene selvstendige rettigheter til fødselspenger. Da de dannet regjering i 2005, ble dette programfestet i den såkalte “Soria-Moria-erklæringen”.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Formålet med foreldrepenger er å sikre inntekt for foreldre i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Det må altså først og fremst foreligge et behov for stønaden på grunn av omsorg for barn. Om man har opptjent rett til foreldrepenger avhenger av yrkesaktivitet og inntekt i tiden forut for barnet kommer til. Reglene for uttaksrett er også slik at de ser foreldrene i sammenheng, slik at fars rettigheter i noen grad avhenger av hva mor gjør. Dersom begge foreldre har opptjent rett til foreldrepenger, har far rett til fedrekvote. Far kan ta ut fedrekvoten uavhengig av hva mor gjør. Dersom bare far har opptjent rett til foreldrepenger, er hans uttaksrett betinget av at mor etter fødselen går ut arbeid eller utdanning eller er for syk til å ta seg av barnet.
Dersom mor er hjemme og kan ta seg av barnet ønsker man ikke å gi far rett til å ta ut foreldrepenger utenom fedrekvoten (dobbeltomsorgsprinsippet). Det er derfor et krav om at mor må være i aktivitet som utløser et omsorgsbehov, dersom far skal ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote. Det innebærer at en del fedre med egen opptjening ikke får mulighet til å ta ut foreldrepenger.
Departementet anslår at det er om lag 6 000 fedre som etter dagens regelverk ikke har mulighet til å ta ut opptjente foreldrepenger fordi mor ikke har opptjent rett før fødselen og heller ikke oppfyller aktivitetskravet etter fødselen. Anslaget er basert på tidligere beregninger der man har tatt utgangspunkt i antall kvinner som mottar engangsstønad. Det finnes ikke statistikk på fedre som ikke mottar foreldrepenger.
I Soria Moria II-erklæringen fremgår det at regjeringen vil sikre flere fedre selvstendige opptjeningsrettigheter til fedrekvote. Regjeringen har de siste årene gjort flere lovendringer for at fedre kan ta ut foreldrepenger også når mor er i en annen form for aktivitet enn jobb eller studier. Etter lovendring i 2009 kan far ta ut foreldrepenger når mor deltar på introduksjons- eller kvalifiseringsprogram. Fra 2011 kan far ta ut foreldrepenger tilsvarende fedrekvoten når mor mottar uførepensjon.
Etter lovendring i 2010 gir arbeidsavklaringspenger grunnlag for opptjening av foreldrepenger. Det betyr at flere kvinner og menn opptjener rett til foreldrepenger og at flere fedre har rett til fedrekvote. Samme år ble også kravet om at mor må ha opptjent rett til foreldrepenger i minst 50 prosent stilling for at far skal ha rett til fedrekvote, fjernet. I alle tilfeller der både mor og far har opptjent rett til foreldrepenger, har far nå rett til fedrekvote.
Regjeringen har ikke ønsket å fravike aktivitetskravet når far skal ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote. Å fjerne aktivitetskravet vil ha en negativ innvirkning på kvinners yrkesaktivitet i småbarnsperioden. Det vil være uheldig. Fjerning av aktivitetskravet vil også bryte med dobbeltomsorgsprinsippet. Regjeringen har derimot gitt flere fedre rett til å ta ut foreldrepenger ved lovendringene om hvilke aktiviteter for mor som oppfyller aktivitetskravet.