Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1380 (2012-2013)
Innlevert: 28.05.2013
Sendt: 29.05.2013
Besvart: 06.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Årets flom og bildene fra de mest flomutsatte områdene har nok en gang vist oss naturkreftenes kraft. Det er noen mennesker som i løpet av noen få år har opplevd at deres hjem er ødelagt av flom og ras, gjentatte ganger. Forståelig nok ønsker de da ikke å bygge opp igjen på samme tomt og det bør heller ikke samfunnet være.
Vil statsråden ta initiativ til å endre instruks til hvordan naturskadepoolen kan benyttes, eller til en støtteordning som gjør det mulig heller å bygge opp nytt hus på ny tomt i stedet for den gamle?

Begrunnelse

Naturskadepoolen dekker i dag kostnaden ved å bygge opp nytt hus på gammel tomt og også til re-etablering av hageanlegg på inntil 5 da ved naturskade. Dersom skadelidte ikke ønsker å bygge opp igjen på samme tomt, men flytte til ny tomt, dekkes ikke ny tomt av naturskadepoolen. Dette er til dels ulogisk og ikke i tråd med det som både kan være i samfunnets interesse og i den enkeltes interesse.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Naturskadeforsikringsloven bestemmer at alle bygninger som forsikres mot brannskader automatisk blir forsikret mot naturskader. Naturskadeloven (Landbruk- og matdepartementet) regulerer erstatning for naturskader i de tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikring (for eksempel dyrket mark, veier og broer).
Naturskadeforsikringsordningen er innrettet med tanke på gjenoppbygging av bygninger som har vært gjenstand for naturskade, og ikke relokalisering av bebyggelse. Naturskadeforsikringen regulerer ikke eventuell erstatning for tomtebortfall. I tidligere tilnærmet like hendelser har dette funnet en løsning i samarbeid mellom forsikringsselskapet og kommunen. Jeg mener det kan være behov for å se nærmere på denne problemstillingen og er, sammen med andre berørte statsråder, i dialog med forsikringsbransjen om hvordan dette bør vurderes nærmere.