Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1381 (2012-2013)
Innlevert: 29.05.2013
Sendt: 29.05.2013
Besvart: 03.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Ifølge statsborgerloven kan norsk statsborgerskap tilbakekalles dersom man ikke er løst fra et annet lands statsborgerskap eller dersom vedtaket om statsborgerskap er ugyldig. Men det synes ikke å være noen automatikk for at tredjelands borgere som har ervervet norsk statsborgerskap og fått dette tilbakekalt, kan utvises fra landet.
Er dette korrekt og mener statsråden det er rimelig at folk som har løyet seg til statsborgerskap skal få permanent oppholdstillatelse i Norge?

Begrunnelse

På Utlendingsdirektoratet (UDI) sine hjemmesider fremkommer det at norsk statsborgerskap kan tilbakekalles av to grunner: 1. Hvis personen som er innvilget statsborgerskapet ikke løser seg fra annet lands statsborgerskap eller 2. Dersom vedtaket om statsborgerskap er ugyldig.
Spørreren ønsker å få klarhet i følgende: En person er blitt innvilget norsk statsborgerskap og har imøtekommet statsborgerskapslovens bestemmelser om erverv av statsborgerskap etter søknad, og har levert inn dokumentasjon på at vedkommende er løst fra statsborgerskap, eller er blitt gjort unntak, i henhold til statsborgerlovens § 10, første ledd. Det fremkommer i ettertid at vedkommende har gitt uriktige opplysninger, f.eks. at man har oppgitt uriktig navn og/eller statsborgerskap som man søker seg løst fra.
Slik spørreren forstår statsborgerloven og statsborgerforskriften, kan
vedkommende persons norske statsborgerskap tilbakekalles, men vedkommende skal gis permanent oppholdstillatelse, med mindre vedkommende er nordisk borger eller er borger i et EØS/EFTA-land.
Spørreren ønsker klarhet i om en person som har fått sitt norske statsborgerskap tilbakekalt, som ovenfor skissert, også kan miste permanent oppholdstillatelse og utvises fra landet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det stemmer at tilbakekall av norsk statsborgerskap kan gjøres av to grunner; ved manglende løsning fra et annet lands statsborgerskap eller at vedtaket om statsborgerskap er ugyldig.
Norsk statsborgerskap som er innvilget på betingelse av at søkeren løser seg fra annet statsborgerskap innen ett år, skal normalt tilbakekalles dersom vedkommende ikke løser seg som forutsatt. Når norsk statsborgerskap tilbakekalles på grunn av manglende løsning, skal vedkommende gis permanent oppholdstillatelse, jf. statsborgerforskriften § 10-1. Dette gjelder ikke personer som har nordisk statsborgerskap eller personer som hadde tillatelse etter utlendingsloven kapittel 13 (EØS-borgere).
Norsk statsborgerskap kan også tilbakekalles dersom vedtaket er bygget på uriktige eller ufullstendige opplysninger. Et tilbakekall forutsetter at søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller har fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, jf. statsborgerloven § 26 annet ledd. Ved tilbakekall av norsk statsborgerskap på grunn av ugyldig vedtak har vedkommende ikke rett til permanent oppholdstillatelse. Vedkommende har da ikke en gyldig oppholdstillatelse i Norge, og må eventuelt søke om ny midlertidig tillatelse etter utlendingsloven.
I tilfeller hvor det blir oppdaget at statsborgerskapet er innvilget på uriktig identitet og at vedkommende selv er å laste for dette, er utgangspunktet at det norske statsborgerskapet tilbakekalles. Å oppgi uriktig identitet er også en grov overtredelse av utlendingsloven, og Utlendingsdirektoratet vil etter et tilbakekall vurdere om utlendingen skal utvises etter utlendingsloven § 66. Det skal alltid foretas en konkret vurdering av om utvisning er et forholdsmessig tiltak, jf. utlendingsloven § 70. I denne vurderingen skal forholdets alvor veies opp mot utlendingens tilknytning til Norge.
Dersom norsk statsborgerskap er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger, er dermed utgangspunktet at man mister det norske statsborgerskapet og blir vurdert utvist fra Norge.