Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1388 (2012-2013)
Innlevert: 30.05.2013
Sendt: 31.05.2013
Besvart: 07.06.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Når ble statsråden kjent med at rettighetshavernes valg av konsept for utbygging av Johan Castberg-feltet utelukker en løsning med kraft fra land, og vil statsråden nå sørge for at også andre aktuelle konsepter som åpner for elektrifisering legges til grunn for konsekvensutredningen i tråd med forskrift til lov om petroleumsvirksomhet og klimameldingen?

Begrunnelse

Det vises tidligere spørsmål om saken i Dokument nr. 15:868 (2012-2013), og statsrådens svar.
12. februar 2013 offentliggjorde Statoil og partnerne konseptvalg for utbygging av Skrugard-feltet i Barentshavet. Konseptet omfatter flytende produksjonsenhet med rør til land og anlegg for mottak av olje fra Skrugard på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark. Feltet skal etter planen starte opp i 2018.
På dagen for offentliggjøring av konseptvalget ble det ikke opplyst fra rettighetshaver at konseptvalget innebærer at en går bort fra en løsning med kraft fra land. Dette fremkommer imidlertid av rettighetshavernes forslag til program for konsekvensutredning som ble sendt på høring 21. februar 2013, hvor det står:

"Høy tiltakskost og manglende teknologi for overføring av kraft fra land til flyter, har derfor gjort at Skrugard feltutviklingsprosjekt har gått bort fra en løsning med kraft fra land."

Det er grunn til å tro at statsråden var kjent med dette da han besvarte undertegnedes spørsmål om saken 1. mars 2013. Da svarte statsråden følgende:

"Departementet har ikke mottatt plan for utbygging og drift (PUD) for Skrugard/Havis. Denne planlegges innsendt fra rettighetshaverne i 2014. Spørsmålet om kraft fra land vil være omhandlet i utbyggingsplanen, i tråd med etablert praksis."

Klif har i sin høringsuttalelse til rettighetshavernes forslag til program for konsekvensutredning uttalt at det er uheldig at operatøren tilsynelatende har tatt beslutningen om valg av konsept før konsekvensutredningen er utarbeidet og behandlet. Klif anser det som viktig at vesentlige kontraktsmessige forpliktelser ikke inngås eller byggearbeider påbegynnes før PUD er godkjent. Klif legger til grunn for sin uttalelse at Plan for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet skal behandles og godkjennes av Stortinget selv om rettighetshaverne og OED offentlig har valgt utbyggingsløsning.
I forskrift til lov om petroleumsvirksomhet paragraf 22a står det at en konsekvensutredning blant annet skal beskrive alternative utbyggingsløsninger som rettighetshaver har undersøkt og begrunne valg av utbyggingsløsning og utvinningsstrategi, redegjøre for kriteriene for det valg som er gjort, samt beskrive eventuelle påfølgende utbyggingstrinn, tilknytning til andre felt og landanlegg og eventuell samordning av petroleumsvirksomhet.
Det vises også til Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk og klimaforliket i Stortinget, hvor det står:

"Regjeringen har som mål å øke bruken av kraft fra land ved nye større utbygginger ved å kreve at selskapene før konseptvalg informerer Oljedirektoratet om de alternativene som utredes, slik at konseptvalg ikke fordyrer eller på annen måte reduserer sannsynligheten for en løsning med kraft fra land."

Rettighetshavernes konseptvalg for Johan Castberg synes å være i strid med dette.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Den 12. februar 2013 annonserte Statoil og rettighetshaverne at de planlegger en utbygging av Castberg-prosjektet som inkluderer en halvt nedsenkbar, flytende installasjon og ilandføring av olje til en landterminal på Veidnes i Nordkapp kommune.
Den 25. februar mottok Olje- og energidepartementet et forslag til konsekvensutredningsprogram etter petroleumsloven for Castberg-prosjektet. Der framgår det at Statoil har utredet muligheten for tilførsel av elektrisk kraft fra land til Castberg, men at høy tiltakskostnad og manglende teknologi for overføring av kraft fra land til en flytende innretning har gjort at prosjektet har gått bort fra en løsning med kraft fra land.
Departementet vil fastsette det endelige programmet for konsekvensutredningen på bakgrunn av forslaget til utredningsprogram, høringsuttalelsene og operatørens merknader til disse. Det videre arbeidet med en kraft fra land-løsning til feltet vil være et viktig tema i den forbindelse. Deretter vil operatøren for utbyggingen utarbeide konsekvensutredningen som en del av plan for utbygging og drift.
Myndighetene vil ta stilling til spørsmålet om kraft fra land i forbindelse med behandlingen av plan for utbygging og drift (PUD).
Til informasjon har Statoil i pressemelding den 5. juni i år gjort kjent at de anbefaler rettighetshavergruppen å utsette investeringsbeslutningen for Castberg-prosjektet og ta seg mer tid til å arbeide videre med å modne ressursbasen og utviklingsplanene for prosjektet.