Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1389 (2012-2013)
Innlevert: 30.05.2013
Sendt: 31.05.2013
Besvart: 07.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Stortingsmelding 33 om klimatilpasning i Norge baserer seg på estimater av havnivåstigning i norske kystkommuner utarbeidet av Bjerknessenteret for DSB i 2009, hvor man legger til grunn ganske betydelig stigning i havnivået. I Kartverkets rapport fra 2012 er det derimot mer moderate estimater, som også Bjerknessenteret i ettertid har tilnærmet seg. Regjeringen har dog sett bort fra disse mer moderate anslag.
Hva ligger til grunn for regjeringens valg om ikke å referere til Kartverkets rapport i sin melding til Stortinget?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Bjerknessenteret ga i 2008 ut en rapport om framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner. Rapporten ble revidert i 2009 etter innspill fra Statens kartverk og er basert på tilgjengelig kunnskap på det tidspunktet da rapporten ble utarbeidet. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor fort havet vil stige. Kunnskapen er i rask utvikling og det er viktig at de rådene som myndighetene gir oppdateres jevnlig.
Siden 2009 har det blitt publisert en rekke studier nasjonalt og internasjonalt som samlet bidrar til økt kunnskap om framtidig havnivåstigning. Kunnskapen vil bli sammenfattet av FNs klimapanel. Den første delrapporten som blant annet vil ta for seg kunnskapen om havnivåstigning vil bli publisert i slutten av september. Når denne rapporten foreligger vil det bli vurdert om anslagene for framtidig havnivåstigning i norske områder skal oppdateres. Den aktuelle rapporten fra Statens kartverk vil være en del av grunnlaget for denne vurderingen.
Som det framgår av Meld. St. 33 (2012-2013) har Statens kartverk ansvaret for overvåking av havnivået i norske områder. Dette omfatter blant annet tidevannsmålinger langs hele kysten. Kartverket har også kompetanse som er relevant for modellering av framtidige endringer i havnivået, blant annet knyttet til variasjon i jordas tyngdefelt (gravitasjon) og landheving etter siste istid. Kartverket vil fortsette å styrke sin kompetanse for å kunne gi bidrag til norsk og internasjonal klimaforskning.