Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1390 (2012-2013)
Innlevert: 30.05.2013
Sendt: 31.05.2013
Besvart: 11.06.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Er det statsrådens vurdering at Fylkesmannen i Telemark har opptrådt korrekt i henhold til habilitetsreglene i saken om fiskesperren i Telemarkskanalen, og vil hun se nærmere på forholdene, særlig med tanke på den uheldige dobbeltrollen som er belyst av avisen Kanalen i saken?

Begrunnelse

Telemarkskanalen er et av fyrtårnene for reiselivet i Telemark, med ca. 60 000 reisende i 2012. Etter en kjemisk behandling i oktober 2011, ble en elektrisk fiskesperre nedenfor Kjeldal sluse satt i funksjon i mai i 2012 for å forhindre spredning av gjedde i Telemarksvassdraget. Direktoratet for naturforvaltning bidro med finansiering og fylkesmannen i Telemark stod som utbygger og eier av sperren.
Fylkesmannen i Telemark oppnevnte en prosjektleder som drev prosjektet frem og hadde all formell kontakt på vegne av fylkesmannen. 30. mai fremgår det i avisen Kanalen at samme person som er Fylkesmannen i Telemarks prosjektleder i saken, også har agentur på innførsel av samme type fiskesperre i Norge gjennom sitt firma. Prosjektlederen er daglig leder i bedriften Naturpartner AS, som ble registrert 15.08.2012. Samtidig har han ledet evalueringsarbeidet av fiskesperren, hvor han leverte en evalueringsrapport til direktoratet for naturforvaltning i 25.09.2012. Han har også levert en annen evalueringsrapport til henholdsvis Nome kommune og Telemark fylkeskommune som er behandlet i utviklingsutvalget i Nome kommune i mai i år.
På direktoratets hjemmesider 27.12.2012 kunne vi lese:

"Det er første gang vi bruker en elektrisk fiskesperre av dette slaget i Norge. Hvis de gode resultatene fortsetter, kan dette bli et verdifullt nytt verktøy mot spredning av fremmede arter i norske vassdrag."

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg er opptatt av at forvaltningen har høy legitimitet i befolkningen. Dette betyr blant annet at spørsmålet om habilitet må vies oppmerksomhet, og uheldige dobbeltroller må unngås. I denne saken, slik den framkommer i avisartikkelen, er jeg enig i at det er grunnlag for å stille spørsmål om habilitet.
Jeg har innhentet informasjon fra fylkesmannen i Telemark som opplyser at saken har to faser. Den første fasen er arbeid med prosjektering og bygging av den elektriske fiskesperren i Telemarkskanalen. I denne forbindelse gjennomførte fylkesmannen i Telemark en anbudskonkurranse for å få bistand til arbeidet. Firmaet Øverbyskog AS ble tildelt oppdraget, og en av firmaets ansatte ble prosjektleder. På dette tidspunktet forelå det ingen kjent interessemessig forbindelse mellom prosjektlederen og leverandør av fiskesperren, og dermed heller ingen habilitetsproblematikk.
Den andre fasen er evaluering av tiltaket. Nome kommune stilte som vilkår for byggetillatelsen at det ble gjort en særskilt evaluering av tiltaket og den effekten sperren hadde. Kommunen er bestiller av evalueringen, og sluttrapporten skal sendes dit når arbeidet er ferdig. Evalueringsarbeidet startet rundt årsskifte 2012/13 og utføres av en evalueringsgruppe. Fylkesmannen inngikk i desember 2012 etter en tilbudskonkurranse en avtale med Naturpartner AS om evaluering av prosjektet. Naturpartner skulle etter avtalen også ivareta sekretærfunksjon for evalueringsgruppen.
Fylkesmannen opplyser at den næringsmessige forbindelsen mellom sekretæren for evalueringsgruppen og leverandøren av fiskesperren først ble kjent for dem i mars i år. Med bakgrunn i opplysningene som forelå mente fylkesmannen at sekretæren var inhabil og ikke kunne fortsette i evalueringsarbeidet. Fylkesmannen underrettet derfor Nome kommune om at sekretæren var løst fra det videre arbeidet med evalueringen.
Jeg ser at dette var helt nødvendig og jeg legger til grunn at fylkesmannen i Telemark har oppmerksomheten rettet mot mulige habilitetskonflikter for å unngå dobbeltroller som kan så tvil om forvaltningens uavhengighet.