Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1393 (2012-2013)
Innlevert: 30.05.2013
Sendt: 31.05.2013
Besvart: 07.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Vil statsråden sørge for at skadevoldende ulv blir tatt ut, og derfor åpne opp for lengre og mer hensiktsmessige tidsrom, for eksempel gjennom hele beitesesongen, for fellingstillatelser?

Begrunnelse

Status pr. 29.05.13 i Bødal i Gausdal Kommune er at det etter de siste dagers blodbad er funnet rundt 25 ulveskada dyr. Disse er så lemlesta at de blir avlivet forløpende. Skadene går på avrevne deler av hoder/øyne og bittskader rundt på kroppen forøvrig. Noen av disse dyrene blir funnet og avlivet, andre gjemmer seg unna i ulendt skogsmark og får en lang og pinefull død. Hvor mange dyr som er drept vet vi ikke før sankinga er over i høst. Hovedtyngden er lam, og dette medfører at mora i noen tilfeller får jurbetennelse og dør, eventuelt overlever og kan berges til slakt, men er ubrukelig som videre avlsdyr. Dette fører til store økonomiske tap, men det verste for den enkelte dyreeier er det psykiske rundt dette. Området skal være en ulvefri sone, og det gis fellingstillatelser for 3-4 dager. Da er ulven som regel forsvunnet igjen.
Nå har beitebrukere i området fått melding fra Mattilsynet om at dyrene ikke kan slippes på utmarksbeite. Dette går utover hjemmebeite og fører til at rundballer må kjøpes inn, noe som har en økonomisk side og en praktisk side. Når innmarksbeitet blir brukt opp, noe som skjer rimelig fort etter som lammene vokser til, så er det vanskelig og nesten håpløst å få søyene til å gå over til å spise rundball igjen, noe som resulterer i at søya mister melkeproduksjonen og den kommer ikke tilbake på nytt, noe som igjen går utover tilveksten på lammene.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Rovviltforliket i Stortinget i 2011 viderefører den todelte målsettingen i rovviltforliket fra 2004 om å ivareta både rovvilt og beitenæring. I praksis betyr det at beitenæring og rovvilt vektlegges forskjellig i ulike geografiske områder. For ulv innebærer det at vi skal ha ynglende ulv i Norge, men kun innenfor det fastsatte forvaltningsområdet for ulv. Utenfor dette området skal det ikke være ynglinger. Det innebærer imidlertid ikke at det ikke skal kunne være ulv utenfor forvaltningsområdet.
Forvaltningen av rovvilt i Norge skal skje i overensstemmelse med naturmangfoldloven, som igjen bygger på konvensjonen av 19. september 1979 vedrørende vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder (Bernkonvensjonen). Loven åpner for uttak av rovdyr blant annet for å avverge alvorlig skade på husdyr dersom det ikke er noen annen tilfredsstillende løsning og uttaket ikke vil være skadelig for bestandens overlevelse. Det er innenfor disse rammene forvaltningen må vurdere om det skal gis tillatelse til felling av rovdyr i et gitt område. Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen legger begge til grunn at det er det eller de skadevoldende individene som skal tas ut, ikke et hvilket som helst individ. Da er det nødvendig å sette vilkår for hvor og når uttak skal kunne skje. Dette gjør det etter min mening ikke mulig å gi en skadefellingstillatelse for så lang tid om en hel beitesesong. For hvor lang tid en fellingstillatelse skal gis, må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
For å kunne iverksette felling så raskt som mulig når det oppstår skade, eller fare for skade, gis det årlig såkalte betingede skadefellingskvoter. Det er også nå gjennom noen år gitt kvoter for lisensfelling av ulv. Lisensfelling er en skademotivert bestandsregulering og vil ha en forebyggende effekt i forhold til framtidig skadenivå.
Når det gjelder den konkrete saken i Gausdal kommune, har jeg fått opplyst at Direktoratet for naturforvaltning, på bakgrunn av de første skadene, umiddelbart gav tillatelse til skadefelling. På grunn av ytterligere skader, ble tillatelsen forlenget to ganger. Ulven ble sist sett i skadeområdet 29. mai og de siste skadene er fra 31. mai. Fellingstillatelsen er nå gått ut, og det er stille i området. Fylkesmannen i Oppland, som overtok myndigheten til å gi skadefelling fra 1. juni, vil vurdere ny tillatelse til skadefelling dersom det oppstår nye skader.