Skriftlig spørsmål fra Inger Johanne Bjørnstad (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:1394 (2012-2013)
Innlevert: 30.05.2013
Sendt: 31.05.2013
Besvart: 10.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Inger Johanne Bjørnstad (V)

Spørsmål

Inger Johanne Bjørnstad (V): Mener statsråden at det er riktig at kollektivfremmende tiltak lokalt skal straffes med økt merverdiavgift?

Begrunnelse

Fredrikstad kommune innførte fra 1. januar 2013 gratis ferge i Fredrikstad, i egen kommunal regi og drift. Nylig ble det avduket en ny ferge for å øke fergekapasiteten i Glomma, som start på en elvemetro. Planen er at det skal være kjernen i transportsystemet i byen. Jeg vil også minne om at før bilrevolusjonen på 60-tallet var det et antall ferger som holdt byen sammen.
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har vært og sett på prosjektet. Han skrøt av dette som et fremtidsrettet og riktig tiltak.
Skatt Øst vil ikke lenger gi momskompensasjon til byfergene etter at billettinntektene falt bort. Det øker den kommunale utgiften med 2,5 millioner kroner årlig og svekker muligheten til ytterligere utvidelse av tilbudet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Saken stortingsrepresentanten viser, til gjelder rekkevidden av den generelle merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren. Det nærmere spørsmål synes å være retten til kompensasjon for merverdiavgift når det ikke tas vederlag for en ellers merverdiavgiftspliktig tjeneste. Jeg har forstått det slik at det har vært kontakt mellom Fredrikstad kommune og Skatteetaten om dette spørsmålet. Siden dette gjelder en konkret sak kan jeg som ellers ikke gå inn i denne.
Den generelle kompensasjonsordningen for merverdiavgift er basert på at de kompensasjonsberettigede fremmer sine krav for Skatteetaten etter at grunnlaget for kravet er kontrollert og attestert av revisor. Kompensasjonskravene er ikke gjenstand for en inngående kontroll med mindre Skatteetaten bestemmer seg for å se nærmere på kravet. Utbetaling av kompensasjon skal skje innen 3 uker etter at fristen for å sende inn kompensasjonsoppgave er utløpt. Selv om kompensasjon har blitt utbetalt, kan Skatteetaten fremdeles kontrollere grunnlaget for kravet. Dersom Skatteetaten mener at det er utbetalt kompensasjon i strid med regelverket, skal det uriktige beløp tilbakebetales. Det treffes i så fall vedtak av skattekontoret. Et slikt vedtak kan påklages til overordnet forvaltningsorgan, i dette tilfellet Skattedirektoratet.