Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1396 (2012-2013)
Innlevert: 31.05.2013
Sendt: 31.05.2013
Besvart: 11.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Hva vil bli gjort på kort og lang sikt for å øke operasjonskapasiteten innen nevrokirurgi ved OUS?

Begrunnelse

Det er klare tegn på en alt for lav operasjonskapasitet innen nevrokirurgi ved OUS. Det fremkommer hvis en sammenlikner aktiviteten ved andre helseregioner og de lange ventetidene. Samtidig opplever disse pasientene en strykprosent på henholdsvis 22 prosent på OUS Rikshospitalet og 15 prosent på OUS Ullevål. Aktiviteten ligger så langt i 2013 på 3 % under 2012. Situasjonen har stadig forverret seg, og ventetiden har økt for mange operasjoner fra 6 måneder i 2010, til 12 måneder i 2013.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Oslo Universitetssykehus (OUS) er nærmest til å styre egen virksomhet, og ledelsen og styret ved sykehuset arbeider for å øke kapasitet innenfor rammene av Stortingets bevilgninger.
Jeg har i forbindelse med spørsmålet innhentet en redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF om operasjonskapasiteten innen nevrokirurgi ved OUS.
I redegjørelsen fremgår det at antall operasjoner innen nevrokirurgi ved OUS har økt gjennom hele 2000-tallet og frem til og med 2011. Deretter har det vært en utflatning i 2012 og hittil i 2013.
OUS vurderer nå en fullstendig gjennomgang av fagområdet nevrokirurgi ved bruk av eksterne fagpersoner fra Skandinavia. En slik gjennomgang vil være et grunnlag for å sikre god ressursutnyttelse, riktig kapasitet og hensiktsmessig organisering.
Helse Sør-Øst RHF opplyser at OUS allerede arbeider med flere konkrete tiltak som på kort og lang sikt vil bedre kapasiteten på området. Kortsiktige tiltak er planlegging for operasjoner på kveldstid og gjennomgang av operasjonsprogrammene for å sikre bedre forløp og reduksjon av antall avlysninger. I tillegg ser OUS nærmere på operasjonsstuefordelingen ved Rikshospitalet med tanke på å gi nevrokirurgi høyere prioritet.
På lengre sikt vil nytt akuttbygg som reises på Ullevål gi økt operasjonsstuekapasitet og intensivkapasitet. Nytt bygg vil være ferdig sommeren 2014. Ved Rikshospitalet pågår det prosjekter for etablering av to nye operasjonsstuer og seks nye postoperativ/ intensivplasser. Prosjektene er omtrent ferdig detaljprosjektert, men søknad til kommunal bygningsmyndighet gjenstår. Det forventes at de nye operasjonsstuene og postoperativ/intensivplassene er etablert sommeren 2014. OUS vurderer i tillegg å sette i gang et prosjekt for etablering av en tredje operasjonsstue ved Rikshospitalet, men dette prosjektet er ennå ikke fastsatt tidsmessig.
Jeg legger til grunn at OUS tar utfordringene innenfor nevrokirurgi på alvor og gjør de nødvendige tiltakene for å bedre kapasiteten. Det nye stortingsflertallet har siden 2005 økt bevilgningene med 12 mrd. kroner og alle regioner er nå i balanse. Det gir økt mulighet til investeringer og forbedringer i pasientbehandlingen.