Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1398 (2012-2013)
Innlevert: 31.05.2013
Sendt: 03.06.2013
Besvart: 11.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvorfor ble FOV (Videoovervåkningen) ved Fellesoperativ seksjon ved Oslo politidistrikt nedlagt våren 2011, og hvilke følger har denne nedleggelsen hatt for forebygging og avdekking av kriminalitet?

Begrunnelse

Det er blitt opplyst at FOV ble nedlagt våren 2011, etter å ha vært en viktig enhet for å forebygge og avdekke alvorlig kriminalitet i Oslo. FOV hadde frem til nedleggelsen mulighet til å koble seg på videoovervåking av blant annet regjeringskvartalet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet, som igjen har innhentet uttalelse fra politimesteren i Oslo.
Direktoratet opplyser at fjernsynsovervåking (FOV) ble startet opp mens det var store ordensmessige utfordringer knyttet til områdene rundt Oslo sentralbanestasjon. Prosjektet var en suksess og de seks kameraene politiet disponerte ble brukt aktivt i proaktivt politiarbeid. Sammen med andre politioperative tiltak oppnådde man en bedre kontroll med utfordringer i området.
Oslo politidistrikt har nå en strategi med aktiv tilstedeværelse av uniformert politi i det samme området. Som ett av syv innsatsområder startet man 27.06.11 satsningen ”åpne rusmiljøer”, basert på en helhetlig plan med Oslo kommune. Oslo politidistrikt er av den oppfatning at tiltaket bidrar til god forebygging. Totalt sett har man gjennom dagens helhetlige satsning meget gode resultater i aktuelle område. Politidistriktet har derfor valgt å redusere aktiv overvåking gjennom FOV, men bildene er fortsatt tilgjengelige ved operasjonssentralen og på politiposten ved Oslo S.
Ansvaret for overvåking av regjeringskvartalet er tillagt Departementenes servicesenter (DSS). FOV og operasjonssentralen kan få overført video fra regjeringskvartalet. Oslo politidistrikt gjennomfører ikke kontinuerlig fjernsynsovervåking av regjerings-kvartalet. En overføring av fjernsynsovervåking fra DSS til FOV gjøres i dag kun ved spesielle behov, f eks benyttet man dette som et operativt tiltak da USAs president Obama besøkte Norge.