Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1399 (2012-2013)
Innlevert: 31.05.2013
Sendt: 03.06.2013
Besvart: 12.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Posten sin leveringsplikt skal sikre at alle husstander får levert post. I 2009 laget PT og Posten nye regler for unntak fra leveringsplikten for husstander og virksomheter. Et av kriteriene er at det er færre enn 3 husstander i gjennomsnitt pr. km. Har departementet undersøkt omfanget av unntakene, og hvorvidt dette er i tråd med regjeringen og stortingets ønske om at folk skal kunne bo i hele landet.
Vil statsråden se på denne problemstillingen, og vurdere å endre retningslinjer for plassering av postkasser i konsesjonen?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Postens regler for utleveringssted er en del av Konsesjon til Posten Norge AS. Reglene har vært en del av konsesjonen siden 2006 og var før det en del av Retningslinjer for plassering av postkasser, utarbeidet i fellesskap mellom Posten og Post- og teletilsynet i 2000. Disse retningslinjene var igjen i stor grad en videreføring av de rutiner som fantes den gang Posten var en forvaltningsbedrift. Det medfører således ikke riktighet at reglene for postkasseplassering først kom i 2009. Reglene for postkasseplassering har eksistert lenge og innebærer en videreføring av det servicenivået som har eksistert i flere tiår.
Posten gis frihet til å organisere sin virksomhet innenfor de rammer konsesjonen gir. I utgangspunktet bestemmer postmottakerne plassering av postkassen. Posten anmoder om flytting av kassen dersom dette er hensiktsmessig. Den vanligste årsaken til anmodningen er trafikksikkerhet eller andre HMS-hensyn og kassene plasseres da nær bopel. Muligheten til å kreve endret postkasseplassering ut fra kriteriet om minst tre husstander per km åpner for en plassering lengre unna bopel, men blir ikke nyttet dersom det ikke vil spare Posten for kostnader å flytte kassen (for eksempel hvis budruta likevel går forbi huset).
Etter at reglene for postkasseplassering ble tatt inn i Postens konsesjon, har Posten rapportert omfanget av avvikende postkasseplassering i den årlige konsesjonsrapporten. 2807 norske husstander fikk i 2012 utlevert posten til en postkasse plassert i henhold til regelen om færre enn tre husstander per km vei. Dette utgjør 0,12 prosent av husholdningene. I årene fra 2000 og frem til 2012 har antall husstander omfattet av unntaksregelen variert mellom 2800 og 3200.
Regjeringens postpolitikk bygger på en videreføring av den nåværende konsesjonen. Dersom en rettslig avklaring av konsesjonsvilkårene skulle tilsi at unntaket må oppheves, vil Regjeringen vurdere hvilke virkninger dette vil måtte få for Postens konsesjon.