Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1400 (2012-2013)
Innlevert: 31.05.2013
Sendt: 03.06.2013
Besvart: 10.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Bobiler over 3500 kg må til EU-kontroll hvert år. Alle har forståelse for at det er bra med jevnlige kontroller av biler og tyngre kjøretøy, men for mange virker det svært urimelig at man må kontrollere bobilen som kanskje går 8-10 000 km i løpet av et år. Samtidig som privatbiler kan gå både 40-50 000 i året uten at de kontrolleres. Dette viser tydelig at det ikke er trafikksikkerhet som krever årlige kontroller av bobiler over 3500 kg.
Vil statsråden åpne for at EU- kontrollen av bobiler over 3500kg blir samme som på bil?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg vil innledningsvis påpeke at jeg generelt er opptatt av å unngå uforholdsmessige kostnader og ulemper for kjøretøyeiere, som en følge av unødvendige periodiske kontroller.
Jeg har fått opplyst at en viktig årsak til at det i sin tid ble innført et krav om årlig kontroll av kjøretøy over 3500 kg, herunder bobiler, er at tyngre kjøretøy generelt har lengre bremsestrekning enn lette kjøretøy. Videre opplyser Vegdirektoratet at kjøretøy med lav årlig kjørelengde, og som bare benyttes deler av året, vil kunne få tekniske problemer blant annet i bremsesystemet som følge av lengre tids lagring. Faren for teknisk svikt er ikke utelukkende knyttet til antall kjørte kilometer.
I tidligere samferdselsminister Kleppas svar til representanten i 2011, ble det likevel varslet at Vegdirektoratet ville vurdere kontrollintervallet for ulike kjøretøygrupper på nytt. Jeg viser i denne forbindelse til at EU kommisjonen sommeren 2012, la frem forslag til nye regler for periodisk kjøretøykontroll, hvor det blant annet foreslås endringer av kontrollintervallene for ulike kjøretøygrupper. Vegdirektoratet har på bakgrunn av dette valgt å avvente å gjøre endringer i det norske regelverket inntil det er klart hvilke felleseuropeiske krav som blir vedtatt. Forslaget forventes ferdigbehandlet i løpet av 2013. Vi har fra norsk side på generelt grunnlag jobbet for at kontrollene ikke må bli for omfattende når det gjelder kontrollintervall for ulike kjøretøygrupper.