Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1402 (2012-2013)
Innlevert: 31.05.2013
Sendt: 03.06.2013
Besvart: 24.06.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I regjeringens forslag til endringer i tariffering i Gassled står Petoro og andre eiere i fare for å tape store beløp, mens oljeselskaper som har liten eierposisjon vil få gevinst. Det er uheldig for skattebetalernes interesse.
I sin vurdering, vil olje- og energiministeren justere forslaget sitt slik at regimet forblir forutsigbart og samtidig fjerner den oppståtte politiske risiko slik at det fortsatt vil være vilje og tillit fra kapitalmiljøer til å investere i slik gassinfrastruktur i Norge?

Begrunnelse

I januar 2013 sendte Olje- og energidepartementet et utkast til nye tariffer for bruk av gassrørledninger og annen infrastruktur ut på høring. Departementets forslag skapte sterke reaksjoner blant aktører som nylig hadde investert flere titalls milliarder i Gassled i tillit til at disse investeringene ville gi en langsiktig, moderat avkastning. Beregninger viste også at Petoro kunne få en betydelig ekstraregning, og derved svekkes skattebetalernes interesser i dette. Forslaget ble også møtt med kritiske kommentarer fra bl.a. Finans Norge og Folketrygdfondet.
En konsekvens av høringssaken var at de internasjonale ratingbyråene nedgraderte obligasjonslån i flere av selskapene i Gassled noe som igjen bidro til forsterket negativ oppmerksomhet om Norge som investeringsland.
Jeg er kjent med at statsråden har gitt seg selv noe mer tid til å vurdere de høringsuttalelser som er kommet inn. Det er viktig at tariffene innrettes slik at de optimaliserer ressursforvaltning men at det skjer på en måte som opprettholder tilliten til Norge som et godt sted å gjøre investeringer.
Vi må vokte oss vel for at kapitaleiere plutselig ser sine verdier forvitre som følge av politiske endringer.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Formålet med endringen i tarifforskriften er å legge til rette for god ressursforvaltning på norsk kontinentalsokkel. Lave tariffer i infrastrukturen er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. For å fremme ressursforvaltningshensyn er avkastningen i gasstransportsystemene derfor regulert.
Hovedprinsippet i reguleringen er at merfortjenesten fra olje- og gassvirksomheten skal tas ut på feltene og ikke i transportleddet og at tariffene skal gi en rimelig avkastning på investeringene. Dette har kommet til uttrykk i forbindelse med godkjennelse av planer for anlegg og drift av gasstransportsystemer, i meldinger og proposisjoner til Stortinget og ved godkjennelse av overdragelser av eierandeler i Gassled. Tarifforslaget er i samsvar med dette og jeg mener lovens krav til rimelig fortjeneste og ressursforvaltningsmessige hensyn er oppfylt. Slik sett burde forslaget om å redusere tariffene ikke komme som en overraskelse på aktørene. Jeg tar imidlertid til etterretning at noen aktører har gitt uttrykk for at tariffendringen var uventet.
Jeg er enig med Solvik-Olsen at det er viktig at reguleringen av gassinfrastrukturen er forutsigbar, skjer på en måte som optimaliserer ressursforvaltningen og opprettholder tilliten til Norge som et godt sted å gjøre investeringer. Departementet er ikke ferdig med behandlingen av endringene i tarifforskriften, men arbeider med sikte på at endringer skal tre i kraft 1. juli 2013.