Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1403 (2012-2013)
Innlevert: 03.06.2013
Sendt: 03.06.2013
Rette vedkommende: Statsministeren
Besvart: 10.06.2013 av statsminister Jens Stoltenberg

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å sørge for at ministere avlegger embetsed før innsettelse og i overenstemmelse med gjeldende lovverk, og hvilke konkrete tiltak har statsråden iverksatt for å følge opp kontrollkomiteens anmodning av 24. januar 2013?

Begrunnelse

Vi har den siste tiden sett flere statsråder som har blitt innsatt uten avleggelse av gyldig embetsed. Eksempelvis ble Inga Mart Thorkildsen utnevnt til statsråd den 23. mars 2012, og signerte ikke embetseden før den 12.april samme år. Bård Vegar Solhjell ble utnevnt til statsråd den 23. mars 2012. Embetsed undertegnes ikke før den 30.mars. Tilsvarende utnevnes Heikki Holmås til statsråd den 23. mars 2012, og embetsed foreligger ikke for den 16. april.
Etter spørsmålsstillers oppfatning er det særdeles viktig at korrekt saksbehandling opprettholdes ved utnevnelsen til statsapparatets høyeste stillinger, ikke minst for å ivareta befolkningens tillit til forvaltningen.
Spørsmålsstiller ønsker å minne om at Kontrollkomiteen tok opp denne problemstillingen i møte den 24. januar 2013:

«Komiteen har valgt å be Statsministerens kontor sørge for at disse rutinene blir fulgt opp av departementene, og at en ikke lenger glemmer viktige deler av de formelle sidene ved utnevning til embeter i staten.»

Det minnes også om at embetslovens § 3 presiserer at embetsed skal avlegges i forkant av tiltredelse.

Jens Stoltenberg (A)

Svar

Jens Stoltenberg: Statsministerens kontor gjennomgikk høsten 2012 rutinene for undertegnelse av embetsed eller forsikring når nye statsråder utnevnes. Rutinen som er innført er at embetsed eller forsikring skal undertegnes umiddelbart etter at statsråd er avholdt og før statsråden tiltrer sitt embete.
Jeg legger til grunn at drøftelsene i kontroll- og konstitusjonskomiteens møte 24. januar 2013 henviser til komiteens merknader i Innst. 168 S (2012-2013) om statsrådets protokoller for perioden 1. januar 2012-30. juni 2012.
Komiteen uttaler på side 3-4:

"Komiteen har i den senere tid mottatt en rekke henvendelser som gjelder praktiseringen av bestemmelsene om embetsed. Etter Grunnloven § 21 skal embetsmenn avlegge embetsed eller embetsforsikring.
Det følger av lov om embetsed § 3 at ved utnevnelse i embete må ed eller forsikring etter Grunnloven § 21 være gitt før embetsbrev blir utferdiget og før vedkommende tiltrer embetet. Dersom ed eller forsikring ikke er gitt innen en frist som departementet fastsetter, faller utnevnelsen bort.
Det følger av heftet "Om statsråd" at etter utnevningen i et embete må det enkelte fagdepartement straks innhente embetsed/forsikring. Embetsmannen har ikke anledning til å tiltre stillingen før embetsed er innhentet. Undertegnet embetsed/forsikring sendes Statsministerens kontor så raskt som mulig, slik at vedkommende embetsmann kan få utstedt bestallingsdokument (utnevningsdokument) og gis anledning til å tiltre stillingen.
Det følger videre at i foredraget til embetsutnevninger skal det tas inn en formulering om at utnevningen skjer med forbehold om at søkeren senere undertegner embetsed eller forsikring.
Komiteen har ved sin gjennomgang merket seg at det i enkelte til/eller ikke er inntatt en slik formulering i statsrådsforedraget.
Komiteen ber Statsministerens kontor sørge for at rutinene blir fulgt opp av departementene."

Komiteens merknader er fulgt opp i brev fra Statsministerens kontor til departementene 11. februar 2013.
Statsministerens kontor ber her departementene om å merke seg uttalelsen i innstillingen, og skriver videre:

"Statsministerens kontor ber om at departementene sørger for at rutinene knyttet til innhenting av embetsed følges. Vi vil særlig minne om at undertegnet embetsed/forsikring må sendes Statsministerens kontor så raskt som mulig etter utnevnelsen, slik at vedkommende embetsmann kan få utstedt bestallingsdokument (utnevningsdokument) og gis anledning til å tiltre stillingen. Det er videre viktig at departementene sørger for at det i statsrådsforedraget tas inn forbehold om at søkeren senere undertegner embetsed eller forsikring i de tilfellene hvor dette ikke er gjort tidligere."