Skriftlig spørsmål fra Tom Staahle (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1418 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 05.06.2013
Besvart: 12.06.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Tom Staahle (FrP)

Spørsmål

Tom Staahle (FrP): I spørretimen 22. mai utfordret jeg arbeidsminister Anniken Huitfeldt på en Afghanistan-veterans kamp for erstatning, som nå har pågått i seks år. Dette står i grell kontrast til forsvarsministeren som har sagt «med ivaretakelse av veteraner, menes ikke minst at de som får problemer i etterkant får rett hjelp til riktig tid».
Mener forsvarsministeren at denne og andre veteraner ivaretas med rett hjelp og til riktig tid når de må vente så lenge som denne soldaten har gjort?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Tom Staahle av 4. juni 2013 knyttet til ivaretakelsen av veteraner som har blitt skadet under deltakelse i internasjonale operasjoner.
Personell fra Forsvaret, som deltar i internasjonale operasjoner, gjør det på vegne av den norske stat. Ivaretakelsen av dette personellet er svært viktig for meg, og noe jeg har vært opptatt av siden jeg ble forsvarsminister første gang i 2005. Regjeringen la våren 2011 frem en handlingsplan for ivaretagelse av personell før, under og etter utenlandstjeneste. Det er en klar målsetting for arbeidet på området at man skal gjøre samfunnet bedre i stand til å ta i mot veteraner som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon.
Det er Statens pensjonskasse som behandler alle erstatningskrav mot staten fra soldater som har skadet seg under tjenestegjøring i en internasjonal operasjon. Statens pensjonskasse er underlagt Arbeidsdepartementet. Det er derfor ikke riktig av meg å si noe om enkeltsaker som er til behandling der.
Erstatningssaker generelt kan være omfattende. For unge mennesker som skader seg, kan det ta tid frem til et endelig oppgjør skjer. Erstatninger som utbetales skal dekke det økonomiske tapet som oppstår etter at man har fastsatt en sannsynlig varig arbeidsuførhet. Slike saker kan kompliseres av at det kan foreligge usikkerhet knyttet til å avklare unge menneskers fremtidige arbeidsevne og økonomiske utsikter.
Regjeringen har i løpet av de siste årene fått på plass tiltak på tvers av sektorer, som skal bidra til å ivareta veteranene etter endt tjeneste. Dette er en del av regjeringens krafttak for å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene. Vår klare målsetting er at veteraner som blir skadet ved deltakelse i en internasjonal operasjon, blir fulgt opp på en best mulig måte.