Skriftlig spørsmål fra Lars Myraune (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1409 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 04.06.2013
Besvart: 11.06.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Lars Myraune (H)

Spørsmål

Lars Myraune (H): Avinor og Forsvaret har over lengre tid vært i forhandlinger om overtakelse av eiendomsgrunn ved flyplassene Flesland og Værnes uten å ha kommet til enighet. Årsaken skal, etter det jeg har skjønt, være mangel på enighet om pris. Dette gjør det vanskelig for Avinor å planlegge forestående utbygginger av disse flyplassene.
Hva vil statsråden foreta seg for å få løst denne konflikten?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Avhending av fast eiendom i statlig eie skal skje etter fullmakt fra Stortinget. Avhendingsinstruksen, gitt ved kgl. res. av 19. desember 1997, gir nærmere retningslinjer for avhending av statlig eiendom. Hovedprinsippet i instruksen er at avhending skal skje til markedspris i det åpne markedet.
Instruksen har samtidig ingen eksplisitte bestemmelser om direktesalg til statseide aksjeselskaper. Samarbeidsavtalen mellom Forsvaret og Avinor AS, om flyplass- og flysikringsvirksomhet, som ble undertegnet i februar 2011, omhandler bl.a. mulig direkte overdragelse av luftfartskritiske arealer fra forsvarssektoren til Avinor AS. I avtalen er partene enige om at slike arealer kan verdsettes gjennom et «rettslig avtaleskjønn». Når det gjelder Flesland, er det et pågående arbeid om utarbeidelse av et slikt skjønn, et arbeid som ventes avsluttet i løpet av året.
Arbeidet med å fastsette vederlag for overdragelse av disse arealene har tatt mye tid, men det må nødvendigvis gjøres på forsvarlig vis og iht. regelverket. Forsvarsbygg sin oppfatning er at manglende enighet om fastsettelse av vederlag for disse arealene hverken hemmer den daglige drift eller planleggingsvirksomheten knyttet til Flesland og Værnes.
Jeg har tillit til at samarbeidet mellom Avinor AS og Forsvaret skjer på en god måte. Den detaljerte oppfølgingen av den nevnte samarbeidsavtalen er krevende, og det er viktig at partene følger avtalte spilleregler for å søke avklaringer.
Når det rettslige avtaleskjønnet mellom partene foreligger, vil en eventuell sak om direktesalg bli fremmet for Stortinget.