Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1410 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 04.06.2013
Besvart: 12.06.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å fjerne aldersdiskrimineringen i arbeidslivet, som blant annet medfører at kompetente lærere blir satt ut av sitt yrke utelukkende fordi de har oppnådd en alder på 70 år?

Begrunnelse

Den offentlige debatten er i stor grad preget av argumentasjon for hvordan vi skal klare å få befolkningen til å stå lengst mulig i arbeid. Likevel er det slik at mange opplever å bli ekskludert fra arbeidslivet fordi man oppnår en viss alder. Et eksempel på dette er lærere i den offentlige skolen som har en øvre aldersgrense som gjør at de kan bli sagt opp mot sin vilje med alder som eneste begrunnelse. Skolen trenger faglige sterke lærere uavhengig av alder. Jeg forstår godt at mange opplever dette som aldersdiskriminering satt i system.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Aldersdiskriminering i arbeidslivet er forbudt, og skal ikke finne sted. Forskjellsbehandling på grunn av alder er likevel tillatt dersom det er nødvendig for å oppnå et saklig formål og ikke er uforholdsmessig inngripende. En aldersgrense på 70 år er ansett for å være en slik lovlig forskjellsbehandling, og er derfor ikke ulovlig aldersdiskriminering.
Regjeringen er imidlertid opptatt av å øke avgangsalderen fra arbeidslivet og at folk skal stå lengre i arbeid. Vi lever lenger, har bedre helse og vi har et økende behov for arbeidskraft. Selv om en grense på 70 år ikke er i strid med lovens diskrimineringsforbud, kan det derfor spørres om tiden er moden for å fjerne, heve eller endre aldersgrensene. Regjeringen er allerede i gang med å utrede arbeidsmiljølovens aldersgrenser. Dette gjelder både 70-årsregelen og muligheten for lavere bedriftsfastsatte grenser. Partene i arbeidslivet er involvert i arbeidet gjennom en referansegruppe. Arbeidet skal være ferdig i 2014.
I offentlig sektor er det andre reguleringer, herunder lavere særaldersgrenser, med ulikt hjemmelsgrunnlag. Som jeg orienterte Stortinget om i brev til Arbeids- og sosialkomiteen 24. mai vedrørende representantforslag 124 S (2012-2013), tar jeg sikte på å starte opp en gjennomgang av særaldersgrensene også i offentlig sektor. En slik gjennomgang må ses i sammenheng med øvrige deler av regelverket og bør håndteres i samråd med partene i arbeidslivet.