Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1411 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 05.06.2013
Besvart: 11.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hva er begrunnelsen for at såkalt særalderspensjon, som sjømannspensjon, ikke er fradragsberettiget etter sktl. § 16-1 (1), og hvilke andre typer særpensjoner gjelder dette?

Begrunnelse

Det ønskes besvart hvorvidt andre yrkesgrupper med lav pensjon, som eksempelvis polititjenestemenn og ballettdansere, har rett til fradraget, og hva som eventuelt er den prinsipielle begrunnelsen for forskjellsbehandlingen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skattereglene for alderspensjonister ble endret fra 1. januar 2011 for å tilpasse reglene til den nye pensjonsreformen som trådte i kraft samtidig.
Etter de nye reglene er det innført et skattefradrag for alderspensjonister. Det nye skattefradraget erstatter skattebegrensningsregelen og deler av særfradraget for alder, som nå er opphevet. Skattefradraget utgjør maksimalt 30 300 kroner (2013) og nedtrappes med en sats på 15,3 prosent av pensjonsinntekt mellom 170 750 og 259 800 kroner, og med en sats på 6 prosent av pensjonsinntekt på 259 800 kroner eller høyere. Ved uttak av gradert alderspensjon skal skattefradraget og beløpsgrensene reduseres tilsvarende pensjonsgraden. Skattefradraget fastsettes årlig av Stortinget, og settes slik at de som bare har pensjonsinntekt tilsvarende litt over folketrygdens minstepensjon for en enslig pensjonist å leve av, ikke betaler skatt av pensjonsinntekten.
Det er kun alderspensjon fra folketrygden og avtalefestet pensjon (AFP) som gir rett til det nye skattefradraget. Bakgrunnen for at kun disse pensjonsytelsene gir rett til skattefradraget, er at fradraget erstatter skattebegrensningsregelen som også kun gjaldt for disse gruppene. Skattebegrensningsregelen innebar i hovedtrekk at en inntekt tilsvarende minstepensjon var skattefri, men regelen hadde en uheldig effekt ved at den kunne gi høyere marginalskatt på arbeid for pensjonister med lave og middels inntekter enn for lønnstakere. Man kunne også i noen tilfeller redusere skatt på arbeidsinntekter ved å ta ut litt pensjon. Ved å erstatte skattebegrensningsregelen med skattefradraget for pensjonsinntekt, har det blitt mer lønnsomt å arbeide ved siden av pensjonen, noe som er ett av pensjonsreformens hovedmål.
Pensjonsytelser fra andre pensjonsordninger enn folketrygden og dagens AFP-ordninger, slik som offentlige og private tjenestepensjoner, ny AFP i privat sektor, sjømannspensjon og andre typer særpensjoner, gir ikke selvstendig rett til skattefradrag. Men mange av disse ordningene stiller krav om samtidig uttak av alderspensjon fra folketrygden. Mottakere vil derfor ha rett til skattefradrag på dette grunnlaget. For øvrig skattlegges alle pensjonsytelser, som tidligere, med lav trygdeavgift og lavt minstefradrag.
Jeg vil også nevne at sjømannspensjonen er tilpasset fleksibel alderspensjon fra 2011. Tilpasningene innebærer at man kan ta ut alderspensjon fra folketrygden samtidig med sjømannspensjon, og at sjømannspensjon kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes.