Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1412 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 05.06.2013
Besvart: 10.06.2013 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge oppslag i Sunnmørsposten av 4. juni fremkommer det at den rapporten som er utarbeidet av Kystverket, på oppdrag fra departementet, vedrørende den forliste tråleren Krasnoselsk er unntatt offentlighet. Det sier seg selv at kommunens ledelse har et ønske om å få innsyn i rapportens innhold slik at de kan få mest mulig informasjon om vrakets tilstand.
Vil statsråden medvirke til at rapporten gjøres kjent for kommunens ledelse?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Dokumentet som Sykkylven kommune har bedt om innsyn i, er et brev fra Kystverket til Fiskeri- og kystdepartementet (departementet). Dokumentet ble utarbeidet på bakgrunn av et møte som ble avholdt mellom embetsverket i departementet, Kystverket, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Sykkylven kommune 9. november 2013. Som en oppfølgning av møtet, ba departementet Kystverket om en redegjørelse for den dialog etaten har med ansvarlig forurenser, status for forurensningssituasjonen, samt en vurdering av vrakets plassering sett i forhold til skipstrafikken i området, og mulighetene for å få dekket kostnadene ved videre oppfølging. Kystverkets innspill er det dokument som Sunnmørsposten refererte til 4. juni i år.
Etter offentleglova § 15 første ledd, kan dokumenter som er innhentet fra et underordnet organ, og som skal brukes til saksforberedelsen i det overordnede organet, unntas fra offentlighet dersom det er ”nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar”. Hensynet bak offentleglova § 15 er at det offentlige skal kunne ha en intern sfære for diskusjon om hvordan saker bør håndteres. På det tidspunkt det ble bedt om innsyn, var ikke dokumentet ferdigbehandlet fra departementets side. For å sikre forsvarlige interne avgjørelsesprosesser, ble det derfor vurdert som nødvendig å unnta dokumentet fra offentlighet.
Innspillet er nå ferdigbehandlet fra departementets side. Fagavdelingen har på denne bakgrunn foretatt en fornyet vurdering, og kommet til at det bør gis merinnsyn i dokumentet, jf. offentleglova § 11. Dokumentet ble sendt Sykkylven kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal 7. juni 2013.