Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1414 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 05.06.2013
Besvart: 11.06.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for Konkurransetilsynets tilsyn og kontroll av konkurransesituasjonen innen meierisektoren, herunder oppfølging av dominerende markedsaktør Tine SA, og forholdet til øvrige konkurrenter, med hensyn til fastsatte målsetninger og resultatoppfølging?

Begrunnelse

Det vises til artikkel i Aftenposten tirsdag 4.juni 2013 under overskriften "Q-Meieriene vurderer å saksøke staten".
Bakgrunnen for saken er at staten i forrige uke la frem nye rammevilkår for meierisektoren, herunder kutt i støtten til melketransport. Konsekvensen kan fort bli at Q-Meieriene taper om lag 150 mill. kroner ved at staten kutter tilskuddet fra 60 til 50 øre pr liter melk.
Distribusjonstilskuddet ble innført som en del av melkeforliket i 2007.
En rapport fra Statens landbruksforvaltning (SLF), utarbeidet på bestilling av Konkurransetilsynet, konkluderte med at melkeforliket fra 2007 bidro til økt konkurranse.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Stortingsrepresentant Torgeir Trældal viser i sitt spørsmål til de nylige vedtatte endringene i prisutjevningsordningen for melk. Endringene innebærer at:
-Satsen for differensierte avgifter og tilskudd blir 27 øre (mot 25 øre).
-Satsen for særskilt distribusjonstilskudd til Q-meieriene reduseres med 10 øre til 50 øre, mens volumgrensen øker med 20 millioner liter til 100 millioner liter. Ordningen skal fremdeles være begrenset til Q-meieriene.
Det er landbruks- og matministeren som har ansvaret for prisutjevningsordningen, og Statens landbruksforvaltning som administrerer den.
Ordningen har blitt evaluert av Statens landbruksforvaltning på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Rapporten er dermed ikke bestilt av Konkurransetilsynet slik stortingsrepresentant Torgeir Trældal viser til i begrunnelsen for sitt spørsmål. For ytterligere spørsmål knyttet til prisutjevningsordningen for melk viser jeg til landbruks- og matministeren.
Konkurransetilsynets oppfølging av konkurransen innenfor meierisektoren skjer på ulike måter. Konkurransetilsynet etablerte 1. januar 2008 en overvåkningsordning for pris- og marginutviklingen i markedene for meieriprodukter. Dette skjedde som følge av at den såkalte etterregningsordningen i prisutjevningsordningen for melk ble opphevet med virkning fra 1. juli 2007. Etterregningsordningen innebar en kontroll med at Tines marginer på meierileddet sto i forhold til den råvareprisen for melk som Tines konkurrenter måtte betale ved kjøp av melkeråvare fra Tine. Ordningen bidro til at Tines marginer ikke ble satt så lavt at det ble for vanskelig for andre meieriselskap å overleve.
Gjennom overvåkningsordningen beregner Konkurransetilsynet Tines marginer. Dette gir et godt grunnlag for å vurdere eventuelle klager på Tines prisingsatferd. Resultatene fra overvåkingen kan eventuelt også gi grunnlag for at tilsynet på eget initiativ undersøker nærmere om Tines prisatferd kan være i strid med konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling. Tilsynet har så langt ikke funnet grunnlag for inngrep mot Tine.
Foruten overvåkningsordningen fører Konkurransetilsynet tilsyn med konkurransen i gjennom håndhevingen av konkurranseloven i dette markedet på lik linje med andre markeder.