Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1415 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 05.06.2013
Besvart: 11.06.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mange som anses som bønder pr. dags dato, samt hvor mange av disse som henter 100 pst. av inntekten sin fra landbruket, dvs. som anses som heltidsbønder, oppgitt i tall og prosent?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Som jeg orienterte representanten Trældal om i spørsmål nr. 1011 til skriftlig besvarelse den 21. mars i år, så gjør verken forvaltningen eller SSB noe formelt skille mellom det som kan kalles heltids- eller grader av deltidsbønder/-bruk. Det er jordbruksforetakene som er mottakere av tilskudd. Det bor ofte flere yrkesaktive på et gårdsbruk, og det gjøres mange ulike tilpasninger mhp. deling av arbeid på bruket og innleie av arbeidskraft og tjenester. Ulike nærings- og yrkeskombinasjoner har alltid preget norsk jordbruk. I 2013 regner Budsjettnemnda for jordbruket med at det er 43.770 jordbruksbedrifter i Norge.
Både inntekt fra bruket og arbeid på bruket kan deles mellom flere personer. Om lag 95 prosent av jordbruksforetakene er personlig drevne. De øvrige har annen organisasjonsform. Av de personlig drevne hadde 12,7 prosent av de registrerte hovedbrukerne mer enn 90 prosent av sin inntekt fra næringsinntekt jordbruk i 2011. Vel 30 prosent hadde mer enn halvparten fra jordbruk.