Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1421 (2012-2013)
Innlevert: 05.06.2013
Sendt: 05.06.2013
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 13.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Da regjeringens forslag til NTP ble fremlagt i april skulle Rogfast få et statlig bidrag på 1 mrd. kr, mens de øvrige 9 mrd. skulle bompengefinansieres. Til Aftenbladet.no 04.06.13 sier prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal, at kostnadsanslagene er økt til 12,2 mrd. kr. Statens bidrag er 2,7 milliarder og merverdiavgiften er beregnet på 2,4 milliarder. Netto bidrag er 0,3 mrd. kr.
Kan statsråden bekrefte om dette er korrekte tall, og i klartekst si hva som er statens netto økonomiske bidrag til bygging av Rogfast?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 er det lagt til grunn et kostnadsanslag/styringsramme for prosjektet E39 Rogfast på 12 200 mill. kr i 2013-prisnivå, inkl. kompensasjon for økt merverdiavgift. Av dette er 11 950 mill. kr forutsatt finansiert i perioden 2014-2023, herav 2 450 mill. kr i statlige midler og 9 500 mill. kr i annen finansiering/bompenger. Ut fra forventet framdrift for prosjektet er resten av finansieringen forutsatt etter 2023. Restbehovet på 250 mill. kr er forutsatt finansiert med statlige midler. Følgelig stemmer det at samlet statlig bidrag til prosjektet er på 2,7 mrd. kr.
Det var også noe merverdiavgift på vegbygging før opphevingen av vegfritaket fra 1. januar 2013. Økningen i merverdiavgiftskostnader som følge av opphevingen av dette fritaket er forutsatt dekket fullt ut med statlige midler, jf. bl.a. Prop. 1 S (2012-2013), side 38. Det statlige bidraget til prosjektet E39 Rogfast ekskl. kompensasjonen for økt merverdiavgift er på om lag 1 mrd. kr. Statens bidrag til Rogfast er med andre ord uendret som følge av oppheving av vegfritaket.