Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1423 (2012-2013)
Innlevert: 05.06.2013
Sendt: 06.06.2013
Besvart: 13.06.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Kan statsråden bekrefte at dette betyr at det vil finnes kompetanse ved Haukeland som gjør at kjeveskadde vil få operasjon i Norge fra august av, eller vil det kun være diagnostisering som kan føre til at pasienter fremdeles vil måtte reise utenlands for egen regning for selve operasjonen?

Begrunnelse

Jeg har ved flere anledninger påpekt utfordringer kjeveskadde møter i norsk helsevesen og gleder meg nå over at Helsedirektoratet på bakgrunn av dette, viser at man omsider tar disse pasientene på alvor og starter opp et tilbud ved Haukeland Sykehus i Bergen, med de første pasientene i august.
I mars i fjor tok jeg opp spørsmålet med daværende helseminister, og svaret jeg fikk var "Som strakstiltak har departementet gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å iverksette tiltak for å styrke tilbudet om utredning og behandling av personer med invalidiserende kjeveleddsdysfunksjon. De regionale helseforetakene skal med støtte fra Helsedirektoratet sørge for å ha dette på plass innen utgangen av 2012"
TV2 har nylig vist til at pasienter likevel har måttet reise utenlands og betale hundretusener av kroner for nødvendig operasjon av egen lomme, på tross at dette skulle være på plass.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Først vil jeg understreke at disse pasientene har rett til å bli vurdert og få behandling for sin tilstand på lik linje med alle andre. Helsedirektoratet har uttalt at dagens behandlingstilbud ikke er godt nok. Det norske helsevesen har kompetanse til å behandle pasienter med TMD, men det har vist seg å være utfordringer knyttet til samhandling og pasientflyt for en del av disse pasientene. Jeg er derfor i likhet med representanten Kari Kjønaas Kjos glad for at det tverrfaglige utredningstilbudet ved Helse Bergen HF (Haukeland universitetssykehus) nå starter opp. Tilbudet ved Haukeland sykehus er et av tiltakene som vil bidra til å løse disse utfordringene.
Da spørsmålet dreier seg om det faglige innholdet i tilbudet til pasienter med alvorlig grad av denne lidelsen, har jeg forelagt dette for Helsedirektoratet som har gitt følgende opplysninger:

”Helse Vest RHF og de andre helseregionene skal samarbeide med hensyn til pasientgruppen for å kunne gi adekvate tilbud, basert på individuell vurdering. Utredningsteamet ved Haukeland universitetssykehus består av kjevekirurg, bittfysiolog, kjeveortoped, radiolog og smertelege, og henvisning skjer gjennom pasientens fastlege. I forkant av utredningen vil relevant medisinsk informasjon innhentes etter pasientens samtykke. Ved konsultasjonen vil det først bli vurdert om pasienten har behandlingskrevende tilstander i det aktuelle området. Andre medisinske spesialiteter utover de representerte i teamet blir konsultert ved behov.
Dersom det ikke er indikasjon for invasiv/irreversibel behandling, som kirurgi, vil pasienten samme dag få den første av tre konsultasjoner ved Seksjon for smertebehandling og palliasjon. Ytterligere to konsultasjoner blir avtalt med rundt to ukers intervall. Avslutningsvis møter hele utredningsteamet pasienten for en gjennomgang av funn og vurderinger.
Pasient, fastlege og tannlege får en skriftlig rapport om utredningen i etterkant. Fastlegen vil være koordinator for tiltak som kan utføres i nærheten av der pasienten bor. Nødvendig behandling vil i utgangspunktet utføres der kompetanse finnes nær pasientens hjemsted. Dersom det blir skissert et behandlingsopplegg for pasienten som ikke er tilgjengelig i pasientens region, vil et aktuelt opplegg etableres ved Helse Bergen HF eller hvor Helse Bergen HF henviser pasienten.”

Når det gjelder offentlig dekning av utgifter til behandling i utlandet, gjelder de samme reglene for disse pasientene som for alle andre pasienter. Søknad må fremsettes for det regionale helseforetaket der pasienten bor. Hver søknad vurderes individuelt. Avslag kan påklages til Klagenemnda for behandling i utlandet.