Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1427 (2012-2013)
Innlevert: 05.06.2013
Sendt: 06.06.2013
Besvart: 14.06.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Dessverre så ser vi at det skjer en del drukningsulykker i forbindelse med barnehage og skoleturer. For å unngå dette så er det viktig at lærere og barnehagepersonell som deltar på slike aktiviteter har gode svømme- og livredningskunnskaper. Spørsmålet er om regelverk for opplæring i livredningskunnskaper er gode nok.
Hvordan blir det kontrollert at ansatte kan dette, og hvordan blir skole og barnehage kontrollert at de følger regelverk?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Innledningsvis vil jeg si at en drukningsulykke i skoler og barnehager, er en drukningsulykke for mye. Samtidig er det slik at drukningsulykker i skoler og barnehager forekommer relativt sjeldent. Det er uansett viktig å arbeide målrettet på alle nivåer for å forhindre slike ulykker.
Spørsmålet retter seg mot både skole- og barnehagesektoren. Ettersom regelverket på dette området ikke er likt for de to sektorene besvarer jeg spørsmålet separat nedenfor.

Skole

Forskrift til opplæringsloven gir regler om ansvar for elevers sikkerhet og krav til ansvarlig voksen tilsynsperson ved svømming. For det første slås det fast at tilsynet med elevenes sikkerhet må være forsvarlig i forhold til risikoen for at skade eller ulykke kan skje. Dette gjelder i alle situasjoner der skolen er ansvarlig for elevenes sikkerhet, herunder skoleturer. I tillegg til denne hovedregelen er det gitt detaljerte regler om tilstedeværelse av voksenperson som kan livredning. Forskriftsbestemmelsen slår fast at det skal være en tilsynsansvarlig voksenperson tilstede i situasjoner der grunnskolen er ansvarlig for svømming og bading. Dersom gruppen skolen har ansvaret for overstiger 15 elever, slår regelverket fast at to voksenpersoner skal være tilstede. De tilsynsansvarlige voksne må kunne livredning og ha gode evner i svømming og dykking. Når hensynet til sikkerhet gjør det nødvendig skal tilsynet økes ytterligere.
Skoleeier har ansvaret for at kravene i opplæringsloven med forskrifter etterleves og skal ha et forsvarlig system for å vurdere dette. Fylkesmannen fører statlig tilsyn med at skoleeier oppfyller de pliktene de er pålagt i opplæringsloven.
Når det gjelder regelverket for svømmeopplæring og sikkerhet vil jeg særskilt trekke frem at Utdanningsdirektoratet inneværende år skal gjennomføre et nasjonalt tilsyn med skolens svømmeopplæring og livredningsopplæring knyttet til kompetansemålene i læreplanverket. I tillegg til tilsyn med selve svømmeopplæringen og livredningsopplæringen skal det også kontrolleres at kravene til sikkerhet ved denne opplæringen etterleves. Når resultatet av tilsynet foreligger vil jeg vurdere om det er behov for justeringer i regelverket.

Barnehage

Barnehageeier har ansvar for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. I forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er det krav om at virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges, jf. forskriften § 14. Det er også krav om at barnehagen må ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Barnehagen må ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde, og virksomhetens eier - skal sørge for at alle ansatte er kjent med hvordan utstyret oppbevares og hvordan førstehjelp ytes”, jf. forskriften § 15. Det stilles også krav om at barnehagen må ha et internkontrollsystem for å sikre at kravene i forskriften overholdes, jf. forskriften § 4.
Det stilles dermed krav til at enhver av barnehagens aktiviteter, for eksempel utflukt til svømmehall, badested eller andre steder hvor det vil kunne være fare for drukningsulykker, skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at eventuelle skader og ulykker forebygges.
Kommunen som barnehagemyndighet fører tilsyn etter barnehageloven. Tilsynsansvaret etter forskrift om miljørettet helsevern, som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet, er også tillagt kommunen. Kommunen vil blant annet kunne føre tilsyn med hvorvidt barnehagen har utviklet rutiner for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, samt kontrollere at ansatte har fått opplæring i hvordan førstehjelp ytes.
Regjeringen har vedtatt en Nasjonal strategi for å forebygge ulykker som medfører personskader (2009-2014). Som en del av dette arbeidet er det under utarbeidelse en tverrfaglig veileder for kommunene i lokalt ulykkesforebyggende arbeid.
Utdanningsdirektoratet fikk i fjor i oppdrag å utarbeide og fremme forslag om et nasjonalt system for registrering og oppfølging av hendelser og ulykker som medfører skader på barn i alle barnehager. Dronning Mauds Minne Høyskole fikk som ledd i dette i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av ulykker og skader i barnehager. Rapporten avdekket at det forekommer få skader totalt sett. En alvorlig ulykke i barnehagen, er en alvorlig ulykke for mye. Jeg har derfor gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å følge opp dette videre.