Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1428 (2012-2013)
Innlevert: 05.06.2013
Sendt: 06.06.2013
Besvart: 18.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Regjeringen sier i NTP 2014-2023, side 277, at neste trinn i utviklingen av Vestfoldbanen etter at sammenhengende dobbeltspor er ferdig til Tønsberg i 2024, er å bygge kapasitet slik at det kan bli halvtimesfrekvenser videre til Skien. Det må derfor bygges kryssingsspor eller dobbeltsporparsell mellom Tønsberg og Larvik og at det skal være ferdig i 2026.
Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at dette innebærer en målsetting om at det bygges dobbeltspor på hele strekningen innen 2026?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringens strategi for utbyggingen av IC-strekningene er å bygge sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg, Hamar og Seut i Fredrikstad innen 2024. Dette vil gi redusert reisetid for alle IC-reisende (også reisende mellom Oslo og byene utenfor indre IC) og flere avganger.
Regjeringen legger videre opp til en utbygging som gjør det mulig å tilby halvtimesavganger til Sarpsborg og Skien, samt mer godskapasitet på Dovre- og Østfoldbanen innen 2026. For å kunne tilby halvtimesfrekvens til Skien gjennom hele driftsdøgnet før det er bygget ut sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik, skal det bygges kryssingsspor eller dobbeltsporparsell på strekningen.
Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at den videre planlegging av InterCity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstillelse i 2030.