Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1429 (2012-2013)
Innlevert: 05.06.2013
Sendt: 06.06.2013
Besvart: 12.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden bekrefte at når det tillates isolering av naust uten at det anses som bruksendring, så er det også tillatt å innrede med varmekilde/ildsted?

Begrunnelse

Det vises til Planjuss 1/2007 fra Miljøverndepartementet januar 2007, saksnummer 05/4421. Henvendelsen gjaldt utarbeiding av veiledningsmateriell om grensegangen mellom uthus og fritidsbolig.
I Miljøverndepartementets svar antar departementet "at det ikke kan fastsettes reguleringsbestemmelser med forbud mot isolering av naust".

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: I begrunnelsen for spørsmålet er det vist til Miljøverndepartementets brev 29. mars 2006 som er inntatt i heftet Planjuss 1/2007. Følgende setning er sitert:
”Departementet antar at det ikke kan fastsettes reguleringsbestemmelser med forbud mot isolering av naust”.
Den gjengitte setningen gjelder reguleringsbestemmelser, mens spørsmålet om hva som er lovlig bruksendring er kommentert tidligere i brevet. Der står det:
”I utgangspunktet er det rimelig klart hva som er forskjellen på sjøbod eller båthus og en fritidsbolig. Sjøboden eller båthuset skal brukes til oppbevaring av båter med tilhørende utstyr, og skal ikke benyttes til beboelse og overnatting. Spørsmålet om det er foretatt bruksendring må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Hvordan bygningen framstår og brukes vil være avgjørende. Bygningens utforming og innredning vil være viktige momenter i vurderingen.”
Spørsmålet om bruksendring er seinere tydeliggjort i forskrift om byggesak som ble vedtatt 26. mars 2010. I forskriften § 2-1 bokstav a står det at bruksendring er søknadspliktig dersom byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk.
I nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister fastsatt 1. juli 2009 er det presisert at naust er uthus for oppbevaring av båt, utstyr for båt og fiskeredskap.
På denne bakgrunn vil jeg presisere at tiltak i naust, for eksempel isolering og innredning med peis vil kunne være tiltak som innebærer en ulovlig bruksendring, ut fra en konkret vurdering i det enkelte tilfellet.