Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1430 (2012-2013)
Innlevert: 05.06.2013
Sendt: 06.06.2013
Besvart: 13.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Steinar Reiten (KrF)

Spørsmål

Steinar Reiten (KrF): Vil statsråden etablere en støtteordning der kommuner kan søke om kompensasjon for utbedring av ekstra slitasje på kommuneveger i forbindelse med tømmeruttak?

Begrunnelse

I et oppslag den 5. juni i år forteller Sunnmørsposten om en gårdbruker og skogeier fra Ørsta, som har bestemt seg for å la 300 kubikkmeter grantømmer råtne i skogen i stedet for å drive det fram. Orkanen Dagmar herjet stygt med skogen i Ørsta, og tømmeret til skogeieren er i all hovedsak vindfall fra denne naturkatastrofen i julehelga 2011.
Grunnen til at han har gitt opp å få tømmeret ut av skogen, er en pågående konflikt mellom ham og Allskog på den ene siden og Ørsta kommune på den andre, om hvordan tømmeret skal fraktes ut av skogteigen og videre langs det kommunale vegnettet. En sentral problemstilling er at Ørsta kommune ved tidligere anledninger har registrert betydelig slitasje på kommuneveger i forbindelse med uttak av tømmer. Dette har påført kommunen betydelige kostnader til utbedring av skadene som har oppstått. På grunn av dårlig økonomi vil kommunen ha en dialog med Allskog om hvordan transporten kan skje på en skånsom måte, og hvem som skal ta kostnadene ved skader og slitasje på kommunevegene der tømmeret skal transporteres.
Avdelingsleder Svein Silseth i Ørsta kommune ga en orientering til formannskapet om saken den 4. juni i år. Da uttalte han blant annet - sitat:

"Det manglar ikkje på vilje frå vår side. Men faktum er at vi ikkje har ei einaste krone å setje av til reparasjon av vegar som har vorte øydelagde av tømmertransport."

Konflikten er fastlåst, og vegdirektoratet har nå fått tilsendt saken for å vurdere om det eventuelt kan gis dispensasjoner. Imens fortviler skogeieren som må la verdifullt grantømmer ligge hulter til bulter og råtne i det som historisk sett er den fremste skogreisingskommunen i Møre og Romsdal.
Tidligere i vår lanserte regjeringen sin tiltakspakke som skal hjelpe skognæringen i en vanskelig periode. Den samlede rammen for bebudede tiltak er på 750 mill. kr. I Innst. 368 S til dokument 8:93 S (2012-2013), bemerker regjeringsfraksjonen i næringskomiteen at 90 mill. kr av tiltakspakken er satt av til bedre framkommelighet for tømmertransporter. Pengene skal brukes over samferdselsdepartementets budsjett.
Det synes opplagt at en god bruk av noen av disse midlene ville være å opprette en støtteordning der kommuner kan søke om kompensasjon for ekstra slitasje på kommuneveger i forbindelse med uttak og transport av tømmer. I det nevnte tilfellet i Ørsta kommune i Møre og Romsdal ville en slik støtteordning langt på veg løst problemet for alle parter.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringen er svært opptatt av å legge til rette for treforedlingsindustrien, og har foreslått en tiltakspakke for denne næringen i revidert nasjonalbudsjett 2013.
I tillegg til statlige bevilgninger, er det selvsagt også viktig at den enkelte vegmyndighet tar ansvar innenfor sitt vegnett. I denne saken er det i tillegg en dimensjon av lokal næringsutvikling. Den enkelte kommune må derfor selv vurdere hvor viktig det er å legge til rette lokalt, for uttak av tømmer ved bruk av det kommunale vegnettet.
Samferdselsdepartementet kjenner til at det foreligger en søknad fra Allskog om tillatelse til bruk av tømmervogntog med 22 meter lengde og 56 tonn totalvekt på et stort antall veger i Møre og Romsdal. Saken er til behandling i Vegdirektoratet.