Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1443 (2012-2013)
Innlevert: 10.06.2013
Sendt: 10.06.2013
Besvart: 17.06.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Er statsråden kjent med om det forekommer tilfeller hvor bønder som er trygdet fremdeles driver næringsvirksomhet, i hvilket omfang, samt eventuelt om de mottar produksjonstilskudd samtidig som de mottar trygdeytelser?

Begrunnelse

Undertegnede er blitt underrettet om tilfeller hvor det foreligger mistanke om trygdejuks fra bønder som offisielt skal være trygdet, men likevel driver utstrakt næringsvirksomhet.
Det stilles også spørsmål om hvorvidt disse også mottar produksjonstilskudd for sin virksomhet i landbruket samtidig som de mottar trygdeytelser.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Jeg vil først påpeke at trygdesvindel er alvorlig økonomisk kriminalitet og svindel med fellesskapets penger. Det arbeides målrettet for å styrke arbeidet med å bekjempe trygdesvindel. Som kjent vedtok Stortinget i april lovforslag fra regjeringen som gir flere verktøy for å avdekke og forebygge svindel med velferdsordninger. I tillegg er Arbeids- og velferdsetaten styrket i sitt arbeid med å forebygge og avdekke trygdesvindel senest med 5 millioner kroner i budsjettet for 2013.
Hovedregelen at dersom en person er hundre prosent sykmeldt, ufør, arbeidsledig eller permittert, så vil vedkommende på gitte vilkår ha rett til hundre prosent ytelse. I utgangspunktet kan vedkommende da ikke ha inntekt ved siden av ytelsen, uten at dette har konsekvenser for hvor mye vedkommende skal få utbetalt fra folketrygden.
Personer som mottar ytelser fra folketrygden på grunn av nedsatt arbeidsevne kan i noen tilfeller i likhet med andre borgere delta i næringsvirksomhet; som eier, leder eller ansatt. Når en person mottar en ytelse fra folketrygden, vil imidlertid vilkåret om manglende arbeids- eller inntektsevne begrense en næringsdrivendes mulighet for å kunne oppebære en slik ytelse.
Etter gjeldende regler for uførepensjon er det et fribeløp på 1G som det er tillatt å tjene ved siden av full uførepensjon, uten at det har konsekvenser for utbetalt uførepensjon. Dersom personen får pensjonsgivende inntekter ut over det fastsatte fribeløpet, har imidlertid vedkommende plikt til å melde fra om slike inntektsendringer. Hvis en person ikke overholder denne meldeplikten, kan forholdet bli avdekket ved den årlige registerkontrollen, mot inntektsopplysninger fra Skattedirektoratet. Dersom en bruker arbeider ved siden av en trygdeytelse uten å oppgi inntektene til Skatteetaten (svart arbeid), vil heller ikke Arbeids- og velferdsetaten avdekke dette forholdet i inntektskontrollen. I slike tilfeller vil svindel oftest avdekkes gjennom tips fra publikum, eller ved at skattemyndigheten og/eller Arbeids- og velferdsetaten ut fra en vurdering av risiko og vesentlighet gjør særskilte undersøkelser av en bransje.
Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at Arbeids- og velferdsetaten i 2012 anmeldte syv tilfeller, der bønder har mottatt en trygdeytelse samtidig som vedkommende har hatt inntekt eller høyere inntekt enn tillatt. Ytelsene som ble utbetalt var sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføreytelser og dagpenger. Dette ble avdekket dels ved tips, gjennom registerkontroll/inntektskontroll, dels ved at det ble fattet mistanke under saksbehandlingen.