Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1438 (2012-2013)
Innlevert: 07.06.2013
Sendt: 07.06.2013
Besvart: 17.06.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvordan vil kunnskapsministeren sikre at elever i grunnskolen får tilgang til nøytrale og balanserte læreverk i faget «Mat og helse», der matens klima- og miljøpåvirkning innarbeides, og der dyrevelferd får en mer sentral plass?

Begrunnelse

Undertegnede viser til debatten vedrørende at 90 pst. av norske elever på mellomtrinnet har benyttet og benytter undervisningsmateriell fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt i form av «Kokeboka mi».
En gjennomgang fra organisasjonen Framtiden i våre hender viser at «Kokeboka mi» inneholder uforholdsmessig mange oppskrifter der kjøtt er hovedingrediens, inkludert grønnsakssuppe med kylling. Det presenteres knapt noen oppskrifter uten kjøtt eller egg.
Helsedirektoratet slår fast at nordmenn spiser mer kjøtt enn de anbefalte kostholdsrådene. Kjøttproduksjon står dessuten for omkring 20 prosent av de samlede klimagassutslippene i verden. I tillegg innebærer dagens industrielle kjøttproduksjon dyrevelferdsmessige utfordringer.
Det er skolene selv som har ansvaret for å gjøre den faglige vurderingen av hvilke læremidler de mener er egnet som til bruk i undervisningen, innenfor rammen av loven. Skoleeier har plikt til å sørge for at elevene ikke utsettes for uønsket reklame og påvirkning, men det fremgår av forarbeidene til loven at skolen gis anledning til å bruke ulike læremidler og å samarbeide med ulike parter i næringslivet.
Undertegnede mener slikt samarbeid er positivt, men mener også at det er uheldig om gratis undervisningsmateriell fra en aktør blir for dominerende. Undertegnede mener videre at det er viktig at norske elever blir presentert for balanserte syn.
Undertegnede er kjent med at Opplysningskontoret for egg og kjøtt vil tilby norske skoler nytt og oppdatert undervisningsmateriell f.o.m. høsten, men undertegnede ønsker uansett en prinsipiell vurdering fra statsråden i dette spørsmålet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg støtter stortingsrepresentant Trine Skei Grandes syn på at det må finnes gode læreverk og læremidler tilgjengelig i et fag som Mat og helse, men departementet har ikke lenger en egen godkjenningsordning av lærebøker. Denne ordningen ble avskaffet av Stortinget allerede i 2003. Det er forlagene i samarbeid med forfatterne som utarbeider læremidler i tråd med læreplaner og kompetansemål i de enkelte fag. I tillegg er det en rekke interesseorganisasjoner og statlige organer som utarbeider læringsressurser og undervisningsopplegg.
Det følger av opplæringsloven § 9-3 at det er skoleeiers ansvar å sørge for at skolene har tilgang til nødvendige læremidler. Dette betyr at det er skoleeiers ansvar å sørge for at de læremidlene som brukes i undervisningen er egnet, sett i lys av aktuelle læreplaner og kompetansemål i de enkelte fag. Det er igjen en del av lærerens profesjonsutøvelse å velge blant tilgjengelige læremidler og materiell, og gjennom valg av metode og fagstoff å sørge for at elevene kan få god måloppnåelse i faget som helhet. Kunnskap om mat og helse kan også ivaretas i flere av de nye valgfagene, slik som Fysisk aktivitet og helse, Produksjon av varer og tjenester og Levende kulturarv.
Stortingsrepresentant Grande er opptatt av at undervisningsmateriellet som anvendes i skolen må være av en nøytral karakter. Skoleeier har etter bestemmelsen i opplæringsloven § 9-6 en plikt til å sørge for at elever ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press eller som i stor grad kan påvirke deres holdninger, atferd og verdier. Enkelte reklamebudskap vil likevel være tillatt etter bestemmelsen i § 9-6. Det er derfor nødvendig for skoleeier å utøve skjønn innenfor de grensene loven og lovens intensjon trekker opp. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder til bestemmelsen for å gi skoleeier og skoleleder et grunnlag for å gjøre vurderinger i tråd med opplæringsloven. Ansvaret for å gjøre denne vurderingen er i loven klart og tydelig lagt til skoleeier. Det er derfor den enkelte kommune, eller enkelte skole hvis oppgaven er delegert, som skal gjøre denne vurderingen.
Departementene lanserte i 2007 en felles handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen, ”Oppskrift for et bedre kosthold”. I denne handlingsplanen ble det lansert et tiltak for å utgi en grunnleggende kokebok til hverdagsbruk i befolkningen, en grunnleggende kokebok til elever på ungdomstrinnet og utvikling av nettbasert undervisningsopplegg til bruk i faget Mat og helse i grunnskolen. Det er Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet som har hatt ansvaret for disse tiltakene. Utdanningsdirektoratet har også utviklet en faglig veileder til lokalt arbeid med læreplanen Mat og helse. Den inneholder flere gode undervisningsopplegg. Fiskeri- og kystdepartementet har i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og Norsk sjømatråd årlige kampanjer for å bidra til at barn og ungdom får tilgang til kunnskap om sjømatens ernæringsmessige fordeler.