Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1446 (2012-2013)
Innlevert: 10.06.2013
Sendt: 10.06.2013
Besvart: 12.06.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til statsrådens svar på Dokument nr. 15:1366 (2012-2013). Statsråden kommenterer ikke om skatteøkningen skal redusere aktivitetsnivået på norsk sokkel. SVs Lars Egeland er derimot svært tydelig i at det var hensikten. På sin blogg står det "Endringene i avskrivingsreglene for oljeindustrien vil gjøre det litt mindre lønnsomt å bygge ut såkalte marginale felter. Det vil bidra til å redusere presset på økonomien samtidig med at det er god klimapolitikk."
Er statsråden enig i at det er hensikten?

Begrunnelse

Det vises til følgende blogginnlegg fra rød-grønt medlem av Energi- og miljøkomiteen, SVs Lars Egeland: http://larsegeland.wordpress.com/2013/06/05/verdens-miljodag-5-juni-ja-til-olje-fra-lofoten/

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Statens inntekter fra petroleumsvirksomheten er en viktig kilde til finansiering av velferd. Det er derfor viktig at petroleumsskatten er godt utformet. En viktig egenskap med en riktig utformet petroleumsskatt er at lønnsomme prosjekter før skatt også er lønnsomme etter skatt.
Den justeringen i de investeringsbaserte fradragene for petroleumsprosjekter som regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett vil, alt annet likt, føre til en noe lavere lønnsomhet for selskapene ved investeringer i nye prosjekter i petroleumssektoren. Som en konsekvens av justeringen vil også oljeselskapene bære en større del av kostnadene og risikoen for overskridelser, noe som vil kunne stimulere til større kostnadsbevissthet.
Regjeringen vil forene rollen som stor energiprodusent med en ambisjon om å være ledende i miljø- og klimapolitikken gjennom å fortsette å utnytte petroleumsressursene samtidig som arbeidet med å effektivisere aktiviteten på kontinentalsokkelen skal videreføres. Virksomheten på kontinentalsokkelen skal være best også når det gjelder energieffektiv olje- og gassproduksjon. Virkemiddelbruken i sektoren legger til rette for iverksetting av tiltak og utvikling av nye og mer effektive løsninger.
Også etter justeringen vil det fortsatt være et investeringsvennlig skatteregime for petroleumsaktiviteten på norsk kontinentalsokkel. Jeg forventer at aktivitetsnivået i næringen blir, historisk sett, høyt også i årene som kommer.