Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1441 (2012-2013)
Innlevert: 07.06.2013
Sendt: 10.06.2013
Besvart: 13.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Utstedelse av pass er en sivil forvaltningsoppgave som også andre offentlige etater kan utføre, vil statsråden vurdere dette?

Begrunnelse

Politiet opplyser at juni, juli og august er den travleste tiden for politiet når det gjelder utstedelse av pass. Publikum opplever mange steder i landet å stå timevis i kø på politistasjoner og lensmannskontorer. Det ser også ut til at mange sendes hjem igjen med uforrettet sak. Det er grunn til å spørre seg om politiet har kapasitet til å ta seg av pass-kundene, og om dagens system fungerer tilfredsstillende.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Regjeringen nedsatte i november 2012 et utvalg som skal analysere og vurdere politiets ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering. Den vil også komme med forslag til endringer som kan bidra til at politiets oppgaver kan løses bedre og mer effektivt. Utvalget skal levere sin utredning nå i juni 2013. Dette arbeidet vil gi et godt grunnlag for å vurdere hvilke oppgaver som politiet skal ha ansvaret for, herunder også spørsmålet om noen av de oppgavene som politiet i dag har ansvaret for kan legges til andre. Utstedelse av pass vil være en av de oppgavene som vil bli vurdert i denne sammenheng.