Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1456 (2012-2013)
Innlevert: 10.06.2013
Sendt: 11.06.2013
Besvart: 19.06.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hvorfor får ikke Oslo kommune beholde mer av sine egne skatteinntekter?

Begrunnelse

I fjor var Oslos bidrag til skatteutjevningsordningen til andre kommuner og fylkeskommuner på i underkant av 3,7 mrd. kroner. Dette er en ordning som Oslo taper mye penger på hvert eneste år, og regjeringen foreslår ingen endringer i denne ordningen for 2014.
For Oslo er hovedutfordringen å sikre fortsatt gode tjenester til en raskt voksende befolkning. Den økningen i de samlede inntektene for Oslo som varsles i kommuneproposisjonen spises opp av økt tjenestebehov og økte finans- og pensjonskostnader. Inntektssystemet for fylkeskommunene må, på samme måte som inntektssystemet for kommunene være gjenstand for jevnlig gjennomgang og analyse slik at fordelingen av frie inntekter reflekterer det faktiske behovet. Den manglende dynamikken i inntektssystemet for fylkeskommunene svekker systemets legitimitet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen har som mål å legge til rette for at alle kommuner i hele landet settes i stand til å tilby innbyggerne sine et likeverdig tjenestetilbud. Det er ikke aksept i befolkningen for at det er store forskjeller i tilbudet av velferdstjenester mellom kommunene.
Vi vet at den viktigste forklaringen på forskjeller i tjenestetilbud mellom kommunene er forskjeller i inntekter.
Skatteinntektene utgjør en stor del av kommunenes inntekter, men skatteinntektene er samtidig svært ujevnt fordelt mellom landets kommuner. I 2012 var det 67 kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet, og 362 kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Nivået på skatteinntektene før utjevning varierer fra 56 prosent av landsgjennomsnittet hos kommunen med lavest skatteinntekter til 275 prosent av landsgjennomsnittet for kommunen med høyest skatteinntekter. Dette viser at det er helt avgjørende med høy grad av utjevning av skatteinntektene for at kommuner i hele landet skal kunne settes i stand til å tilby innbyggerne sine gode velferdstjenester.
Selve ordningen med skatteutjevningen og prinsippene i denne er lik for alle landets kommuner. Oslo er landets største kommune og har høye skatteinntekter, og derfor blir kommunen også største netto bidragsyter i skatteutjevningen målt i mrd. kroner. Men målt i kroner per innbygger er det mange kommuner som trekkes mer i skatteutjevning enn Oslo.
Selv etter skatteutjevningen har Oslo et inntektsnivå over landsgjennomsnittet når man ser på utgiftskorrigerte frie inntekter 2012 (eksklusive eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter har Oslo som kommune et nivå på 106 prosent av landsgjennomsnittet og Oslo som fylkeskommune 99 prosent av landsgjennomsnittet).
Det er viktig at inntektssystemet for både fylkeskommunene og kommunene er dynamisk og blir oppdatert jevnlig. Som varslet i kommuneproposisjonen er det lagt et godt grunnlag for det videre arbeidet med inntektssystemet for fylkeskommunene. Legitimiteten til systemet er også avhengig av at endringene som gjøres baserer seg på et solid faglig fundament. Det er fremdeles behov for ytterligere arbeid innenfor kollektivtransport, og framleggelsen av nytt inntektssystem utsettes derfor til kommuneproposisjonen 2015. Hensynet til forutsigbarhet for fylkeskommunene gjør at man foretar en helhetlig omlegging fra 2015, i stedet for å foreta omlegginger stykkevis og delt over flere år.