Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1457 (2012-2013)
Innlevert: 10.06.2013
Sendt: 11.06.2013
Besvart: 13.06.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): I Østfold har statsrådens eget parti fremmet forslag om å forlenge bompengeinnkrevingen på E6, for å finansiere bygging av jernbane. Bakgrunnen er bl.a. at Østfold SP synes det er for svakt at regjeringen ikke vil bygge ferdig jernbane til Halden innen 2030, og de vil ha fortgang.
Deler statsråden synspunktet til sine partifeller at det kan være et alternativ, og lovlig, å bruke bompenger til å forsere jernbaneutbygging?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Spørsmålet om bruk av bompenger til jernbane er omtalt i Meld. St. 26 (2012 - 2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023 (NTP). Som det går fram av meldingen, gir vegloven hjemmel til at bompenger kan brukes til jernbane. Bruk av bompenger til jernbane forutsetter at den alternative bruken vil gi det transportmessig beste tilbudet og at nytteprinsippet er oppfylt. Nytteprinsippet innebærer at de som har nytte, skal betale, og tilsvarende at de som betaler, skal ha nytte.
To ulike tilfeller der bompenger kan være aktuelt til bygging av jernbane er drøftet i NTP. Det ene tilfellet gjelder strekninger der det er behov for å bygge både veg og jernbane. Det andre tilfellet gjelder strekninger der vegen er ferdig utbygd, f. eks som firefeltsveg, mens det er behov for å bygge ut jernbanen. På generelt grunnlag vil terskelen for å bruke bompenger til å finansiere jernbane være høy. Den store Hovedregelen vil fortsatt være at jernbane finansieres over statsbudsjettet.
Konkrete saker, som den som er nevnt i spørsmålet er ikke vurdert i NTP.