Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1459 (2012-2013)
Innlevert: 11.06.2013
Sendt: 12.06.2013
Besvart: 19.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): I perioden 2006-2011 mottok Norge 62 622 asylsøknader, mens Danmark i samme tidsrom mottok 19 391. Danmark hadde i denne perioden en del strengere innvandringsregulerende virkemidler, som kanskje kan forklare hvorfor man der mottok flere søknader.
Kan statsråden fremlegge tall som viser hvor mye mindre statlig ressursbruk knyttet til behandling av asylsøknader, gitt at man hadde mottatt et tilsvarende antall som Danmark, fordelt på hvert enkelt år og summert i 2013-kroner?

Begrunnelse

Spørreren viser til at vårt naboland Danmark i flere år har hatt betydelig mindre antall asylsøknader, brutto, enn det Norge har hatt. Ifølge Danmarks statistikk ble det i perioden 2006-2011 registrert 19 391 asylsøknader, mens tilsvarende tall fra UDI viser at man Norge registrerte 62 622 asylsøknader.
I perioden 2006-2011 mottok Danmark i 2006 1960 asylsøknader, i 2007 2246 asylsøknader, i 2008 2409 asylsøknader, i 2009 3855 asylsøknader, i 2010 5115 asylsøknader og i 2011 3806 asylsøknader.
I samme tidsperiode mottok Norge i 2006 5320 asylsøknader, i 2007 6528 asylsøknader, i 2008 14 431 asylsøknader, i 2009 17 226 asylsøknader, i 2010 10 064 asylsøknader og i 2011 9053 asylsøknader.
Det skulle tilsi et matematisk gjennomsnitt på 3231 asylsøknader i Danmark i perioden 2006-2011, mens tilsvarende tall for Norge i samme tidsrom er 10 437.
Det skulle også tilsi at statlig ressursbruk for behandling av søknader og klagesaker har vært vesentlig høyere i Norge enn i Danmark i perioden. I tillegg kommer også statlig ressursbruk knyttet til familieinnvandring, integreringskostnader og andre nettoforpliktelser som følge av at en ubetydelig andel får sin søknad innvilget.
Det spørreren søker å få klarhet i, er hvor mye mindre ressursbruken i Norge ville ha blitt, gitt at man hadde mottatt like mange asylsøknader til behandling som i Danmark og derpå følgende klagebehandling. Spørreren ber om en tabell som viser minsket ressursbruk for hver av årene i perioden 2006-2011 omregnet i 2013-kroner.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo:

Svaret med tabell i pdf-format