Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1460 (2012-2013)
Innlevert: 11.06.2013
Sendt: 12.06.2013
Besvart: 19.06.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Steinar Reiten (KrF)

Spørsmål

Steinar Reiten (KrF): Mener statsråden at utgivelser av litteratur, musikk og andre former for kulturelle ytringer kan stanses hvis de kommer i konflikt med bestemmelsene om trakassering i de nylig vedtatte diskrimineringslovene om seksuell orientering, likestilling, etnisitet og nedsatt funksjonsevne?

Begrunnelse

Det vises til replikk fra undertegnede til statsråden under behandlingen av sak 9 på Stortingets dagsorden 10.06.13, og til statsrådens svar.
I den nylig vedtatte diskrimineringslov om etnisitet, lyder § 9 som følger:

"Trakassering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende"

I en sangtekst i et utgitt verk fra en av Norges mest kjente black metal-grupper står følgende utdrag - sitat:

"Løft deres sverd til kamp, stolte menn
La massakren begynne i dag.
Hogg hodet av hver kristen
Og voldta deres kvinner og barn

Hvert kristenkors du finner skal du vende om
Hver en bygning som bærer guds navn skal brenne
Hver en kristenmanns grav skal vi skjende"

Det kan anføres at innholdet i de nevnte tekstlinjene ikke blir rettet mot noen spesiell person, men mot en gruppe i samfunnet på grunn av deres felles kristne livssyn.
På den andre siden synes det klart at budskapet i sangteksten kan oppfattes som krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende. Dette gjelder ikke minst for kristne kvinner og barn, som får en direkte oppfordring om voldtekt rettet mot seg.
Det bes om en vurdering fra statsråden om hvorvidt kulturelle ytringer som rammes av lovens definisjon av trakassering, men som ikke rettes mot noen spesiell person, kommer inn under lovens bestemmelser om forbud og eventuell oppreisning, erstatning og straff. Dette gjelder uavhengig av om ytringen rettes mot personer på grunn av deres seksuelle orientering, kjønn, etnisitet, religion eller funksjonshemming.

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Paragraf 9 om trakassering i den nye diskrimineringsloven om etnisitet erstatter § 5 i den gjeldende diskrimineringsloven. Det er tilsvarende bestemmelser om trakassering i den nye likestillingsloven (§ 8), den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (§ 8) og diskrimineringsloven om seksuell orientering (§ 8) for de grunnlagene disse lovene omfatter.
Ytringer omfattes av forbudet mot trakassering, både muntlige ytringer og ytringer i form av skrift eller symboler. Trakasseringen må imidlertid være tydelig rettet mot en eller flere konkrete enkeltpersoner for å være omfattet av lovens forbud. Trakasserende handlinger mv. rettet mot en stor gruppe av personer, som typisk ikke vil være klart avgrenset, faller utenfor bestemmelsen (jf. forarbeidene til gjeldende diskrimineringslov, Ot.prp. nr. 33 (2004-2005) s. 207-208).
Det er Likestillings- og diskrimineringsombudet som håndhever diskrimineringslovene og som tar stilling til om loven er brutt i konkrete tilfeller.